KOMPLEMENT FÖR MINDRE RUTINERADE

Sidan uppdateras kontinuerligt

 

Den här sidan är ett komplement som vänder sig i första hand till de som genomgått första kursen i NORDISK STANDARD (NS) och MODERN STANDARD (MS) och

tävlingsspelat c:a 100-200 brickor.

Principer för öppningsbud, svarsbud och kortvärdering tas upp i olika exempel i sin enklaste form.

Texten är inte grammatiskt korrekt och upprepningar förekommer ofta. Syftet med sidan är att försöka ge så bra förklaringar som möjligt under devisen skriv som du talar.

Stavningsfel, felaktiga förklaringar, frågor m.m. mejlas till postmaster@salabs.se

                                                                                                                              Bo Östlund

 

Skillnader i öppningsbud 1 i färg mellan MS och NS

MS

1. Längsta färgen

2. Med 6-6 högsta färgen

3. Med 5-5 Högsta färgen utom med + då öppningsbudet 1 föredras

4. Med 4-4-3-2 eller 4-4-4-1 väljer öppningshanden enligt ramsan ---

 

NS

1. Längsta färgen

2. Med 6-6 högsta eller 5-5 Högsta färgen

3. NS Med 4-4-3-2 eller 4-4-4-1 Lägsta färgen

 

Kommande budgivnings-exempel används NS (NORDISK STANDARD)

om inget annat anges.

Betydelser, Förkortningar, Tecken och Symboler

 

NT kallas sang (Sv.) och no trump (Eng.)

 

/ spader/hjärter kallas högfärger HF (Sv.) och majors (Eng.).

 

/ ruter/klöver kallas lågfärger LF (Sv.) och minors (Eng.).

 

Färgernas och sang (NT) inbördes rangordning från högsta till lägsta NT----.

Öppnar motståndarna eller din partner på 1 kan du bjuda 1/1NT eller på tvånivån och högre men inte 1/. Vill du bjuda / så måste du bjuda 2/ eller högre eftersom är en högre färg än /. Du kan även passa.

 

1/ betyder budet en klöver eller en ruter.

 

Honnörspoäng förkortas HP

 

Honnörstrumfpoäng förkortas HTP

 

4+ kort betyder minst fyra kort men kan vara fler

 

5+/4+ betyder minst fem hjärter men kan vara fler och minst fyra kort i klöver men kan vara fler och aldrig fler kort än hjärter

 

5+/4 betyder minst fem hjärter men kan vara fler och exakt fyra kort i klöver

 

6+ HP betyder minst sex honnörspoäng men kan vara mer

 

6-10 HP betyder mellan sex och tio honnörspoäng

 

x betyder hacka. Ett lågt och eller ett oväsentligt kort

 

Renons betyder inget kort i färgen. Exempel  A K J x x    K Q x x x  J x x  Renons i hjärter

 

MTH betyder din motståndare till höger

 

MTV betyder din motståndare till vänster

 

ÖH betyder öppningshand.

 

SH betyder svarshand. Motsats till öppningshand

 

Sidofärg betyder oftast en femkortsfärg och en fyrkortsfärg där fyrkortsfärgen är sidofärg

 

Giv betyder att den som sitter GIV börjar budgivningen med ett NT-bud, Färgbud eller Pass

 

D betyder Dubbelt (rött budkort märkt X)

 

RD betyder Redubblt (blått budkort märkt XX)

 

Fördelningar (handtyper)

 

Balanserade händer är 5-3-3-2, 4-4-3-2 och 4-3-3-3 fördelningar.

Övriga fördelningar är obalanserade.

 

Obalanserade händer är alla händer som inte är balanserade. Några exempel 7-2-2-2, 6-3-2-2,

5-4-2-2, 6-6-1-0, 6-5-2-0, 5-5-2-1, 5-4-4-0 och 4-4-4-1.

 

De tre obalanserade fördelningarna 7-2-2-2, 6-3-2-2 och 5-4-2-2 kan också kallas semibalanserade fördelningar eftersom de inte innehåller någon singel eller renons

 

Öppningsbud

Den som sitter GIV börjar budgivningen med ett NT-bud, Färgbud eller Pass

Man kan inte börja budgivningen med buden Dubbelt och Redubbelt

 

För att öppna med 1 i färg krävs minst 12 HP (honnörspoäng) man kan även öppna med färre HP om handen är obalanserad och minst 5-5 fördelning och bra kort eller minst 6-3-2-2 och bra kort. X i exemplen nedan symboliserar oväsentliga kort.

 

Med x x A x x x x A Q x x x x och 10 HP som får ses som ett absolut minimum av poäng med en 5-5 fördelning så öppnar vi på 1 tack vare att ruterdam sitter tillsammans med ruteress. Hade vi haft spader eller klöverdam istället hade vi passat.

 

Med A x x x x x x Q J x x x A passar vi trots att vi har ett HP mer än förra exemplet. Vi har sämre (dåliga) kort. Skillnaden mellan bra och dåliga kort kommer vi till senare.

 

Öppnings principer enligt NORDISK STANDARD

 

Med 15-17 HP balanserad öppnar vi med 1NT.

 

Med 18-19 HP balanserad öppnar vi med 1 i färg och återbjuder med hopp till 2 NT när vår partner svarsbjudit på en-nivån om vi inte kan stödja hans färgbud.

 

Vi hoppar till 3 NT när vår partner svarsbjudit på två-nivån om vi inte kan stödja hans färgbud.

Med 20-21 HP balanserad öppnar vi med 2NT.

 

Med 22-24 HP balanserad öppnar vi med 2 och återbjuder 2NT efter

svararens/partnerns reläbud/ ”jaså-bud” 2. Svararen får aldrig passa på öppningsbudet 2.

 

Med 25+ HP balanserad öppnar vi med 3NT.

 

Med 12-14 HP balanserad öppnar vi i vår lägsta fyrkortsfärg 4-4-3-2 eller 4-3-3-3 fördelning eller vår femkortsfärg färg med 5-3-3-2 fördelning.

 

Med 12-21 HP obalanserad 4-4-4-1 fördelning öppnar vi med vår lägsta färg. Övriga obalanserade fördelningar öppnar vi i vår högsta längsta färg med fler kort än fyra.

 

Med 22+ HP obalanserad öppnar vi med 2 och återbjuder vår längsta färg efter svararens/partnerns reläbud/ ”jaså-bud” 2. Svararen får aldrig passa på öppningsbudet 2.

 

Öppningsbuden 2// 6-11 HP och en sexkortsfärg (spärrbud)

 

Öppningsbuden 3/// 6-11 HP och en sjukortsfärg och minst två topphonnörer i färgen (spärrbud)

 

Öppningsbuden 4/// 6-11 HP och en åttakortsfärg och minst två topphonnörer i färgen (spärrbud)

 

A Q 3 2

Balanserad hand 12-14 HP

Med två fyrkortsfärger i högfärg.

Öppnar MS på 1 enligt ramsan ---

Öppnar NS på 1 sin lägsta fyrkortsfärg

9 4 3 2

K Q 3

K 3

 

 

A Q 3 2

Balanserad hand 12-14 HP

Med en fyrkorts lågfärg och en fyrkorts högfärg.

Öppnar MS på 1 enligt ramsan ---

Öppnar NS på 1 sin lägsta fyrkortsfärg

9 4 3

K Q 3 2

K 3

 

 

A Q

Balanserad hand 12-14 HP

Med två fyrkortsfärger i lågfärg

Öppnar MS på 1 enligt ramsan ---

Öppnar NS på 1 sin lägsta fyrkortsfärg

9 4 3

K Q 3 2

K 4 3 2

 

 

A Q 4 3 2

Balanserad hand 15-17 HP. (även med femkortsfärg)

Öppnar MS och NS på 1NT

J 4 3

K Q 2

K 3

 

 

A Q 4 2

Balanserad hand 18-19 HP. (även med femkortsfärg)

Öppnar MS på 1 enligt ramsan --- och hoppar i NT

Öppnar NS på 1 och hoppar i NT

J 3

K Q 2

A K 3 2

 

 

A Q 4 2

Balanserad hand 20-21 HP. (även med femkortsfärg)

Öppnar MS och NS på 2NT

J 3

K Q 2

A K J 2

 

 

A Q 4 2

Balanserad hand 22-24 HP. (även med femkortsfärg)

MS och NS öppnar på 2 och återbjuder 2NT efter partnern svarsbjudit det obligatoriska ”jaså-budet” 2.

K J 3

K Q 2

A K J

 

 

A Q 4 2

Balanserad hand 24+ HP. (även med femkortsfärg)

MS och NS öppnar på 2 och återbjuder 3NT efter partnern svarsbjudit det obligatoriska ”jaså-budet” 2.

K J 3

K Q 2

A K J

 

 

A 4 3 2

Obalanserad hand 12-21 HP 5-4 fördelning. Med minst en femkortsfärg och kortare sidofärg öppnar MS och NS i den längsta högsta färgen 1

K 3

K Q

A 5 4 3 2

 

 

Q

Obalanserad hand 12-21 HP 5-5 fördelning. Med minst en femkortsfärg och femkortsfärg sidofärg öppnar MS och NS i den längsta högsta färgen 1

6 5 4 3 2

K Q

A K Q 3 2

 

 

A Q 3 2

Obalanserad hand 12-21 HP 4-4-4-1 fördelning

Öppnar MS på 1 enligt ramsan ---

Öppnar NS på 1 sin lägsta fyrkortsfärg

K 9 4 3

K Q 3 2

A

 

 

A K Q 2

Obalanserad hand 12-21 HP och 5-4-4-0 fördelning

Med minst en femkortsfärg och sidofärger öppnar MS och NS i den längsta högsta färgen 1

A K Q 3

6 5 4 3 2

 

 

Fortsättning följer i ämnet.

Delkontrakt-Utgång-Slam

Under budperioden undersöker paret om det finns poäng och anpassning till utgång eller slam. Om man har för lite poäng till utgång eller slam ska man stanna så lågt som möjlig i ett spelbart delkontrakt.

Exempel: Vi har hamnat i delkontraktet 2 och ska ta åtta stick med spader som trumf men vi tar nio stick (ett övertrick) och får 140 poäng.

Ett annat par har bjudit 3.på samma bricka. De har också tagit nio stick och får också 140 poäng. Skillnaden är om de bara tagit åtta stick hade de fått en straff och fått delat ut 50 eller 100 poäng till motståndarna beroende på zon

Om vi hade spelat likadant och fått åtta stick hade vi fått 110 poäng. Det lönar sig inte att spela högre delkontrakt än man inte behöver. Det är större risk att åka på straff.

 

Exempel: Vi har hamnat i 4 zon-utgång d.v.s. vi sitter i röd zon och ska ta tio stick med spader som trumf men vi tar elva stick (ett övertrick) och får 650 poäng. Det lönar sig inte att bjuda 5 som också ger och ger 650 poäng då har vi förbundit oss att ta elva stick och risken att kontraktet straffas av motståndarna är högre. Det lönar sig inte att spela högre utgång än man behöver. Det är bättre att bjuda utgång 3NT, 4/ eller 5/ och försöka ta övertrick.

Se kursiv stil i tabell nedan.

 

Observera att man oftare ska spela utgång i 3NT än 5/. Det krävs nio stick i 3NT och elva stick i LF men det är samma poäng.

 

Delkontrakten är mellan 1 - 3 och 4/

UTGÅNG

ANTAL

STICK

POÄNG

RÖD ZON

POÄNG

GRÖN  ZON

ANTAL

HP HTP

 

 

3NT

9

600

400

26 HP

Utgång

 

4/

10

620

420

26 HTP

Utgång

 

4NT

10

630

430

28 HP

Utgång

 

5/

11

600

400

28 HTP

Utgång

 

5/

10

650

450

28 HTP

Utgång

 

5NT

11

660

460

30 HP

Utgång

 

SLAM

 

 

 

 

 

 

6/

12

1370

920

33 HTP

Lillslam

 

6/

12

1430

980

33 HTP

Lillslam

 

6NT

12

1440

990

33 HP

Lillslam

 

7/

13

2140

1440

37 HTP

Storslam

 

7/

13

2210

1510

37 HTP

Storslam

 

7NT

13

2220

1520

37 HP

Storslam

 

 

 

 

 

 

 

Vad är bra eller dåliga kort?

Skillnaden mellan bra och dåliga kort är inte poängen utan var poängen sitter i färgerna. Det kallas spelstyrka.
Om färgen (färgerna) innehåller ess tior och nior har också betydelse. Samverkande tia och nia tillsammans med honnörer i samma färg är oftast en plusfaktor.

A Q 10 9  4 3 2  A Q 9 8  3 2  har betydligt bättre spelstyrka än

A Q 9 5  4 3 2  A Q 8 5  3 2 som är bättre än

10 9 5 2  A Q 5  8 5 3 2  A Q som knappt är värd en öppning p.g.a. de korta honnörerna i hjärter och klöver.

 

Vi börjar med de balanserade öppningshänderna 5-3-3-2   4-4-3-2   4-3-3-3

1. 3 2  A K 2  A K J 3 2  4 3 2  är en mycket bra 1NT öppning på 15 HP. Fyra säkra stick i de röda färgerna. Handen är spelstark.

 

2. Vi gör även avkall på 15 HP och öppnar på 1NT på 14 HP med

3 2  A K 2  A K 10 9 2  4 3 2  Vi uppvärderar handen med hjälp av ruter tio och nio. Vi har bra ”body” i ruter. Handen är spelstark.

 

3. J 4 3 2  J 4 3 2  A K  K Q J  Med 15 HP kan vi öppna på 1NT men handen bör nervärderas minst 1 HP. Ensamma låghonnörer i HF och korta honnörer i ruter. Handen är inte spelstark. Ett alternativ är att öppna på 1.

 

4. A 4 3 2  A 3 2  A 3 2  A 3 2 Med 16 HP och alla ess uppvärderas handen till 17 HP men 4-3-3-3 fördelningen gör att vi också får dra av 1 HP. Om vi hade haft 4-4-3-2 fördelning hade handen varit värd 17 HP.

 

5. K J 2  K J 2  K J 3 2  K J 2 Med 16 HP och esslös hand och 4-3-3-3 fördelning nervärderar vi handen med minst 2 HP. Ett alternativ är att öppna på 1.

 

6. K 3 2  K 3 2  K 4 3 2  K J 2 Med 13 HP och esslös hand och 4-3-3-3 fördelning nervärderar vi handen med minst 2 HP. Ett alternativ är att passa.

 

Obalanserade öppningshänder är alla händer som inte är balanserade.

Exempel 7-2-2-2, 6-3-2-2, 5-4-2-2, 6-6-1-0, 6-5-2-0, 5-5-2-1, 5-4-4-0 och 4-4-4-1.

 

De tre obalanserade fördelningarna 7-2-2-2, 6-3-2-2 och 5-4-2-2 kan också kallas semibalanserade fördelningar eftersom de inte innehåller någon singel eller renons

7. A J 10 9 2  A J 10 9 2  3 2  2  Med 5-5 fördelning 10 HP och 2 HTP för singelton  och 1 HTP för dubbelton. Summa 13 öppnar vi på 1. Vi har ”bra kort” med tior och nior som”body”. Kom ihåg att med 5-5 fördelning får vi räkna HTP redan vid öppning. Likadant räknar vi med en hand som innehåller minst sex "bra" kort i en färg.

Exempel 4 3 2  A Q J 9 3 2  A 2  3 2

 

8. A K J 10 2  3 2  A K J 10 2  2  Med 5-5 fördelning, total 19 HTP och en spelstark hand är ett alternativ att öppna på 2 (enda krav). Det krävs egentligen bara spader och ruterdam för att 4 ska vara hemma (om det inte sitter väldigt snett). Risken finns att om vi öppnar på 1 kan det bli rundpass.

 

9. 6 5 4 3 2  Q 5 4 3 2 A J  K  Med 5-5 fördelning 10 HP och 2 HTP för singelton  och 1 HTP för dubbelton. Summa 13 poäng öppnar vi i normala fall på 1 och bra kort (se ex. 7). Men handen är inte spelstark. Med korta honnörer i ruter och klöver nervärderar vi handen minst 2 HP. Pass är ett alternativ.

 

10. A 3 2  A Q 10 9 3 2  3 2  3 2   Sexkortsfärg och 12 HTP är på gränsen för att öppna. Men vi har bra body i hjärter och det är oftare rätt än fel att öppna på 1. Även om vi inte får kontraktet så har i alla fall upplyst partnern att han ska spela ut hjärter. Om vi byter ut nian eller tian i hjärter mot en hacka öppnar vi på 2 som visar 6-10 HP och sex kort i hjärter.

 

 

Värderingsmetod: Eddie Kantars värderingsprinciper (delar av)

 

Eddie Kantar värderar utifrån femkorts högfärgsöppning, annars bästa lågfärg (även trekorts) men principerna är stort sett desamma som fyrkortsöppningar. Den bör läsas igenom för att öka förståelsen för kortvärdering.

 

Finns i sin helhet på http://www.syskon.nu/system/000_kantar_01.pdf

 

Ursprung: Publicerade som artikelserie i ACBL-bulletinen dec 1990 - maj 1991

 

Beskrivning

Några faktorer att ha i åtanke:

En koncentration av honnörskort i långa färger är mer värdefulla än en koncentration av honnörskort i korta färger. Så t ex om partnern öppnar med 1NT är

7 6 5  7 6 5  E K J 8 5  10 2 bättre än

E K J  9 7 6 8 7 6 5 4  4 2.

Mellankort i långa färger är mer värdefulla än mellankort i korta färger.

Honnörskort i partnerns färger är mer värdefulla än honnörskort i objudna färger.

Honnörskort i kombination är mer värdefulla än ensamma honnörer.

Glöm inte tiorna och niorna. Handen J 10 4  Q 10 4  E K 9 5  Q 9 7 kan vara värd två stick mer än J 5 4  Q 4 3  E K 5 4  Q 5 4.

 

Långa färger efter partnerns öppning med 1 NT:

Lägg till 1 poäng för varje femkortsfärg med E, K eller Q i topp.

Lägg till 2 poäng för en femkortsfärg med 2 av de 3 topphonnörerna eller 3 av de 5 topphonnörerna.

6-kortsfärger är nästan alltid värda 2 extrapoäng även om färgen är svag, förutsatt att det finns ingångar i sidofärgerna. Lägg till 3 poäng om 6-kortsfärgen har 2 av de 3 topphonnörerna eller 3 av de 5 topphonnörerna.

 

Öppningsbud:

De flesta händer med 12 hp skall öppnas. Med 4-3-3-3 fördelning skall du öppna med 13 hp eller med 12 hp om handen innehåller 2 ess, ett ess och en kung eller två K Q-kombinationer.

 

En del händer med 11 hp skall öppnas: Nästan alla händer med 6-kortsfärg, nästan alla händer med 5-5 och en del händer med 5-4-3-1 eller 4-4-4-1.

 

Med 5-4-3-1: Öppna med 12 hp, passa med 10 hp och använd följande regler med 11 hp

Öppna inte med singeltonhonnör.

Om trekortsfärgen innehåller J x x eller D x x så passa om inte handen är laddad med nior och tior.

Den här handen med bara 10 hp öppnas med 1.  E D 9 8 3 2 K J 10 3 2 3 2.
Den har styrkan koncentrerad i långfärgerna med bra mellankort.

 

Svarshanden:

Svarshanden söker i första hand anpassning i högfärg och omvärderar sin hand med hänsyn härtill. Om anpassning hittas blir handen starkare. Om ingen anpassning hittas blir handen svagare. En bruten färg med fem eller sex kort utan mellankort behöver stöd för att den skall bli värdefull.

 

Med en lång stark färg som inte kräver stöd från partnern blir principerna annorlunda. Räkna då stick i stället för poäng. En minimiöppning producerar vanligen två eller tre snabba stick - vanligen närmare tre. Med K Q J 10 8 7 5 E 2 3 8 7 6 skall du inte stanna under
4 om partnern öppnar med 1. Du har sju stick och partnern troligen tre vilket gör
10 stick. Bjud 1 och hoppa till 4 nästa gång.

 

Vi skall nu beskriva 6-regeln och 7-regeln. När partnern stöder din färg och du är säker på minst åtta trumf tillsammans används 7-regeln: Addera längden i dina två längsta färger och subtrahera 7. Det tal du då får fram lägger du till din hp-styrka. Lägg dessutom till ytterligare 1 poäng om din hand har en singelton.

Exempel: E K 7 6 5 E 7 6 5 5 4 3 2

Partnern öppnar med 1 och höjer dina 1 till 2. Addera två poäng för färglängden och en poäng för singelton till dina 11 hp. Summan blir 14. När du är säker på att ni har minst nio trumf tillsammans används 6-regeln: Addera längden i dina två längsta färger och subtrahera 6. Det tal du då får fram lägger du till din hp-styrka. Lägg dessutom till ytterligare 1 poäng om din hand har en singelton.

E 8 7 6 5 4 2 E D 8 7 6 2. Du öppnar med 1 och partnern höjer till 3.

6-regeln ger (6 + 5 - 6 + 1) = 6 p att addera till 11 hp. Handen är värd 17 p.

 

Singelhonnörer:

Singelhonnörer (knektar, damer och kungar) är svåra att värdera. En skälig regel är att reducera värdet med 1 p. Om motståndarna bjuder färgen nedvärderas honnören till 0 p. Om partnern bjuder färgen återfår den sitt fulla värde. När du överväger att öppna budgivningen och du har en singelhonnör är regeln att efter det du subtraherat 1 p för den skall du ha minst 13 p för att öppna.

Exempel: K E 8 7 6 5 Q J 7 6 Q J 10. Handen värderas till 12 dåliga och passas. Om du öppnar med denna hand i tredje hand och partnern bjuder 1 har du 13 dåliga. Om motståndarna kliver in med 1 är handen värd 10 p. Om partnern bjuder 1NT på spaderinklivet är handen värd 13 p. Singelhonnörer återfår sitt fulla värde om partnern sangar på motståndarnas inkliv i färgen.

 

När du stöder partnern efter han klivit in:

Korta färger ger poäng. När du stöder partnern med fyrkortsfärg (eller längre), räkna 1 p för dubbelton, 2 p för singelton och 3 p för renons. En kung eller dam i partnerns färg uppvärderas med 1 p. Räkna 0 p för knektar eller damer i färger bjudna av motståndarna.

Exempel: Som Öst har du K 7 6 Q 4 K 4 3 2 8 7 6 5 och budgivningen går:

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

 

1

1

3

?

 

 

Spaderkung är värd en extra poäng men hjärterdam är värdelös. Dubbelton i hjärter är normalt värd 1 p men här har nog motståndarna som spelar femkorts högfärgsöppningar,
9 stycken hjärter. Partnern är också kort i hjärter. Räkna 0 p för dubbelton i hjärter. Handen är värd 7 p och du passar.

 

När du stöder partnern med 3-kortsfärg räknar du 1 poäng för dubbelton, 2 p för singelton och 3 p för renons. Ju längre partnerns färg är desto värdefullare är det att ha en honnör i färgen.

 

 

 

Svarshandens första bud

 

Vi bjuder pass med 0-5 HP

Om partnern öppnat i högfärg (HF) på en- nivån så stödjer vi omedelbart med fyra kort i öppningsfärgen på lämplig nivå.

Med 0-5 HTP svarsbjuder vi pass. Ex 1-pass

Med 3+kort i HF öppningsfärgen och 6-9 HP svarsbjuder vi på två-nivån Ex. 1- 2 utan möjlighet till annat bud

Med 4+kort i HF öppningsfärgen och 6-9 HTP svarsbjuder vi på två-nivån Ex. 1- 2

Med 4+kort i HF öppningsfärgen och 10-12 HTP svarsbjuder vi tre-nivån Ex 1-3

Med 4+kort i HF öppningsfärgen och 13-15 HTP svarsbjuder vi på fyra-nivån Ex. 1-4

 

Vi svarsbjuder ny färg med 4+ kort på en-nivån med 6+ HP. Ex. 1-1

Vi svarsbjuder ny färg med 4+ kort på två-nivån med 11+ HP. Ex. 1-2

 

Vi bjuder det begränsade budet 1NT 6-10 (11) HP utan möjlighet att stödja partner i hans öppningsfärg och utan möjlighet att bjuda ny egen färg. Ex. 1-1NT Vi har ingen fyrkortsspader och vi kan inte bjuda på två-nivån för vi har inte 10 (11)+ HP. Vi kan heller inte stödja partner utan 3+ kort i hjärter. OBS Man ska betydligt oftare svarsbjuda 1NT med 11 HP än svarbjuda på två-nivån, framförallt om man saknar en 5+ kort i ny färg

 

Vi bjuder ny färg med enkelhopp (hoppande borttag) och 13+ HP och 5+ kort i färgen utan sidofärg. Alternativ är att använda fjärde färg krav.

Exempel:  Partner öppnar på 1.

Vi hoppar till 2 med 3 2  A Q J 10 2  K Q 2  4 3 2 med bara 12 HP. Vi uppvärderar handen minst ett poäng. Hjärtertio samverkar och vi har tre kort med två honnörer i partnerns öppningsfärg ruter. Bra anpassning.

 

Hoppet till 2NT är ”Stenbergs 2NT” Utgångskrav/slaminvit med 4+ kort i öppningsfärgen.

Dubbelhopp i ny färg är renonsvisande (renonssplinter) ex. 1-3 är fyrkortsstöd i hjärter utgångskrav/slaminvit och renons i spader. De som endast gått grundkursen är inte bekanta med de här buden.

 

Om partnern öppnat i en LF, exempelvis 1 och vi har K 3 2   A 4 3 2  J 4 3 2  3 2 så bjuder vi 1 först innan vi stödjer partnern i ruter. Partnern kan också ha fyrkorts-hjärter.

 

Partnern öppnar på 1. Om vi har K 3 2   A 4 3 2  J 4 3 2  3 2 så bjuder vi 1. lägsta bjudbara fyrkortsfärg på en-nivån om handen bara innehåller fyrkortsfärger.

Om vi har K 3 2   A 4 3 2  J 3 2  4 3 2 så bjuder vi 1.

 

Partnern öppnar på 1. Om vi har K 5 4 3 2   A 4 3 2  J 3 2  2 så bjuder vi 1, vår längsta högsta färg som är fler än fyra kort.

 

Partnern öppnar på 1. Om vi har K 5 4 3 2   A 5 4 3 2  J 2  2 så bjuder vi 1, vår längsta högsta färg som är fler än fyra kort.

 

Partnern öppnar på 1. Om vi har K 4 3 2   A 5 4 3 2  J 3 2  2 så bjuder vi 1, vår längsta högsta färg som är fler än fyra kort

 

Partnern öppnar på 1. Om vi har K 4 3 2   A 4 3 2  J 4 3 2  2 så bjuder vi 1, vår lägsta färg om handen bara innehåller fyrkortsfärger

 

Partnern öppnar på 1. Om vi har K 4 3 2   A 4 3 2  2  5 4 3 2 så bjuder vi 1 inte 1 eller 2. Gå inte förbi en högfärg. Partnern kan ha fyrkorts hjärter. Har partnern fyrkorts spader kommer han att bjuda det i nästa gång. Klöverstödet visar vi senare om inte partnern bjuder någon av högfärgerna.

 

Partnern öppnar på 1. Om vi har K 2   A 6 5 4 3 2  J 4 3 2  2 så bjuder vi 1NT. Det kan verka tokigt att inte bjuda 2 men vi har inte 10+ (11) HP för att kunna bjuda på

två--nivån. Vi kommer förmodligen att få chansen att bjuda igen om partner återkommer exempelvis med budet 2/ så kan vi bjuda 2. Det är mycket viktigt att partner vet om att vi inte har råd att bjuda på två-nivån med vårt första bud.

Men ibland kan man uppvärdera korten. Om vi istället har

3 2   A K Q J  5 4 3 2  3 2 så bjuder vi 2 trots 10 HP p.g.a. att handen har blivit betydligt spelstarkare (bra kort 4 stick i ) Vi svarar som vi öppnar med lägsta fyrkortsfärgen om handen innehåller fyrkortsfärger eller vår högsta längsta färg med fler än fyra kort

 

Partnern öppnar på 1. Om vi har K 3 2   A 3 2  J 3 2  5 4 3 2 så bjuder vi med 6-10 (11) HP 1NT. Partnern kan nu räkna ut att när vi inte bjöd 1// så måste vi ha fyra kort i klöver och tre kort i de övriga färgerna. Om vi istället har en klöver mer och ett kort mindre i någon av de övriga färgerna bjuder vi 2.

 

Partnern öppnar på 1 Vi har 4 3 2  K Q 3 2  A Q 2  4 3 2  och 11 HP. Bra kort utan extra värden. Vi har en bjudbar färg, hjärter. Bjuder vi 2 kan partnern få problem med sitt återbud. Han kanske stödjer oss med trekorts-hjärter, han vet inte hur många hjärter vi har och då är vi redan på tre-nivån. Vi inför en speciell regel efter 1 öppningen. Vi svarar 2 om vi har som i exemplet och ljuger ett klöverkort, samtidigt förnekar vi 5+ kort i hjärter. Budet ska alerteras av öppnaren eftersom det kan vara ett oäkta bud som inte lovar 4+ kort i klöver utan kan vara tre.

Har vi istället 4 3 2  K Q 3 2  A Q 3 2  3 2 så bjuder vi 2 som är ett naturligt bud som inte ska alerteras.

 

Partnern öppnar på 1.Vi har J 3 2  Q J 3  Q 4 3 2  A J 2 och 11 HP med 4-3-3-3 fördelning. Låghonnörer i spridda skurar och kungar saknas. Handen är snarare värd 9 HP. Men vi nervärderar handen till 10 HP och bjuder 1NT istället för 2. Generellt ska vi betydligt oftare svarsbjuda 1NT med 11 HP än bjuda ny färg på två-nivån, speciellt om vi saknar 5+ kort i ny färg.

Här är några exempel med 11 HP som man kan bjuda 1NT efter partnern öppnat på 1.

Q 3 2  Q J 3 2   K 3 2  K 3 2

Q J K 3 2  J 5 4 3 2  K J 2

A  Q 4 3 2   Q 4 3 2  K 4 3 2

A J  5 4 3 2   Q 4 3 2  K J 2

 

Partnern öppnar på 1 och vi har J 10 2  4 3 2  4 3 2  A K J 10 och 10 HP.

4-3-3-3 fördelning är ett minus. På plussidan har vi honnörskoncentration i klöver samt klövertio som samverkar med klöverhonnörerna. Spaderknekt och tio i partnerns öppningsfärg är bra. Tredje spadern i partnerns öppningsfärg är bra. Man kan säga att alla våra honnörer och tior är aktiva. Vi uppvärderar handen till 11 HP och bjuder 2.

Budet 2 ska alerteras av öppnaren eftersom det kan vara en trekortsfärg efter 1 öppning.

 

Partnern öppnar på 1. Vi har 4 3 2  4 3 2  A K Q 5 3  3 2 och 9 HP och en mycket bra femkortsfärg. Alla våra honnörer samverkar och vi har tre kort i partnerns öppningsfärg. Vi uppvärderar handen till 11 HP och bjuder 2.

 

Partnern öppnar på 1. Vi har 5 4 3 2  3 2  A K Q 3  4 3 2 och 9 HP. Vi bjuder 1. Gå inte förbi en HF om du inte kan bjuda den senare. Partner kan också ha fyrkorts-spader.

 

Partnern öppnar på 1. Vi har A 4 3 2  3 2  A K Q 3 2  3 2 och 13 HP.

Vi bjuder 2 vår längsta färg och visar 10+ HP och återkommer till spadern senare om det behövs. Vi vet att vi ska till någon utgång.

 

Partnern öppnar på 1. Vi har A 4 3 2  3 2  A K Q 2  4 3 2 och 13 HP. Med bara fyrkortsfärger bjuder vi ekonomiskt på lägsta nivå 1. Vi vet att vi ska till någon utgång

 

Partnern öppnar på 1. Vi har 3 2  K 3 2  Q 4 3 2  A 4 3 2 och 9 HP. Vi har inte råd att bjuda på två-nivån och bjuda 1NT är för riskabel utan trekorts spader. Vi bjuder 2 utan bättre bud.

 

Partnern öppnar på 1. Vi har A 4 3 2  K 3 2  A Q 4 3 2  2 Med 13+ HP har vi råd att bjuda vår högsta längsta färg som är fler än fyra kort. Vi bjuder 2 och bjuder spader senare om det blir nödvändigt. Vi ska till utgång.

Fortsättning följer i ämnet.

 

Öppnarens andra bud efter svaret 1NT

 

Svararen har begränsat sin hand med 1NT budet som visar 6-10 (11) HP.
Svarsbudet 1NT behöver inte vara balanserad.

 

 

 

Tvåfärgshand.

Minst 5-4 fördelning

Bud av ny färg utan hopp minst 5-4 fördelning 12-18 HP och delvis rondkrav.

Bud av ny färg fallande med hopp minst 5-4 fördelning 19-21 HP och är utgångskrav.

Bud i ny färg stigande utan hopp minst 5-4 fördelning 17-21 HP och är invit.

Väst

Öst

Exempel

 

1

1NT

Väst har visat 5+ (minst femkorts-spader) och

4+ (minst fyrkorts-ruter) och 12-18 HP. Rutern är aldrig längre än spadern.

2

 

 

 

Väst

Öst

 

 

1

1NT

Väst har visat 5+ (minst femkorts-spader) och

4+ (minst fyrkorts-klöver) och 19-21 HP. klövern är aldrig längre än spadern. Hoppet till 3 är krav till utgång med 19-21 HP

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen långfärg

Bjud om färgen med 6+kort

 

 

Väst

Öst

Exempel

 

1

1NT

Väst har visat minst sex kort i spader och 11-15 HP

2

 

 

 

Väst

Öst

Exempel

 

1

1NT

Väst har visat minst sex kort i spader och 16-18 HP och inviterar till utgång. Öst får passa om han har dålig anpassning eller inte tillräckligt med poäng

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanserad hand

Pass med 12-14 HP

 

 

Väst

Öst

Exempel

 

1

1NT

Väst har 12-14 HP och en balanserad hand och passar. Öst som har max 10 (11) HP. Det finns ingen utgång. Väst kan inte ha 15-17 HP och en jämn (balanserad) hand. Då hade han istället öppnat på 1NT

Pass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Exempel

 

1

1NT

Väst har 18-19 HP och en balanserad hand och bjuder 2NT och inviterar till utgång. Öst passar med 6-7 HP. Övriga bud är utgångskrav.

 

Öst bjuder 3 NT med 8-10 HP utan 5+ kort i hjärter.

Öst bjuder 3 med 5 kort i hjärter.

Öst bjuder 3 med 5 kort i hjärter och 3 kort i spader. Öst bjuder 4 med 6+ kort i hjärter 8-10 HTP.

Öst bjuder 3 med trekorts spader om han har någon färg som är kortare än spader och saknar 5 korts hjärter.

2NT

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svararens första bud efter 1 öppning

 

OBS Med två eller flera fyrkortsfärger utan längre färg i Nordisk Standard. öppnar man med den lägsta.
Fördelen är att 1 öppningen därmed blir femkortsfärg ungefär nio gånger av tio. Svararen kan med en lämplig hand stödja med sitt första bud till 2 med trekorts spader och 6-9 (10) HP utan bättre bud.

OBS svararen kan aldrig stödja med sitt första bud till 3 med trekorts spader

 

Exempel på svararens första bud

Exempel K 3 2  K J 2  3 2  6 5 4 3 2 innehåller en svag dubbelton i ruter. Handen är inte lämplig för svarsbudet 1NT. Svara 2 utan bättre bud.

 

Exempel K 3 2  K J 2  4 3 2  5 4 3 2 Svara 1NT.

 

Exempel Q 3 2  Q 3 2  3 2  Q J 4 3 2 Svara Pass. Handen saknar Ess, Kungar och nervärderas till 4 poäng.

 

När svararens första bud är 1NT så har han visat ett begränsat bud mellan 6-10 (11) HP och det är inte rondkrav.

Öppnaren kan passa om han har en balanserad hand 12-14 HP.

 

Svararens första bud var på 1-nivån

Bjuder öppnaren en ny färg fallande på två-nivån är den nya färgen en lägre färg än öppningsfärgen och 12-18 HP med 6-4, 5-5 eller 5-4 fördelning. Den andra bjudna färgen är aldrig längre än första färgen. När andra budet är fallande på två-nivån är det vissa fall inte rondkrav eftersom öppnaren har begränsat sig till max 18 HP.

Svararen ska nu se till att vi hamnar ett acceptabelt delkontrakt.med 6-8 (9) HP eller invitera till utgång med 9-10 (11) HP. Allt beroende på om vi har ”bra” eller ”dåliga” kort.

 

Bjuder öppnaren en ny färg fallande med hopp på tre-nivån är den nya färgen en lägre färg än öppningsfärgen och 19-21 HP med 6-4, 5-5 eller 5-4 fördelning. Den andra bjudna färgen är aldrig längre än första färgen. Hoppet till tre-nivån är utgångskrav och svararen får inte passa.

 

Bjuder öppnaren en ny färg stigande på två-nivån är den nya färgen en högre färg än öppningsfärgen och 17-21 HP invit med 6-4 eller 5-4 fördelning. Den andra bjudna färgen är aldrig längre än första färgen.

Svararen ska nu se till att vi hamnar ett acceptabelt delkontrakt.med 6-7 (8) HP eller invitera till utgång med 7-8 HP eller se till att komma till utgång med 8-11. Allt beroende på om vi har ”bra” eller ”dåliga” kort.

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Väst öppnar på 1.

Öst har 3 2  K 3 2  6 5 4 3 2  K Q 2  och 8 HP. Öst svarsbjuder

1 NT som visar 6-10 (11) HP. Väst återkommer med 2 som visar 5+ och 4+ men klövern är inte längre än spadern och Öst har högst 18 HP.

 

Väst har inte 10-11 HP och kan inte bjuda 2NT. Med ett ruterkort till och singel/renons i spader hade Öst bjudit 2. Öst får välja (preferera) mellan Västs färger. Öst svarar 2 med två kort i hans öppningsfärg som är på minst fem kort. Det är bättre att Väst får spela högfärg med 5-2 fördelning än 4-3 i lågfärg.

 

1

1NT

 

2

?

 

 

 

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Samma budgivning och korten är omstuvade

2  K 4 3 2  6 5 4 3 2  K Q 2  Nu behöver Öst inte preferera till 2 med singelspader och passar på Västs 2 återbud som förmodligen är bästa kontraktet.

 

1

1NT

 

2

?

 

 

 

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Samma budgivning och korten är omstuvade

2  K 4 3 2  7 6 5 4 3 2  K Q  Nu behöver Öst inte preferera till 2 med singelspader och bjuder 2 som förmodligen är bästa kontraktet. Observera att 2 budet inte är rondkrav för öppnaren Väst. Öst har redan begränsat sin hand med sitt första svarsbud 1NT 6-10 (11) HP och 2 budet indikerar att det inte finns ett bättre bud. Öst har knappast 10-11 HP då hade han bjudit 2NT utan stöd i spader och klöver. Väst passar på 2 eller bjuder 2 med 6+kort i spader som inte är krav.

 

1

1NT

 

2

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Ny budgivning och korten är omstuvade

2  K 2  7 6 5 4 3 2  K Q 3 2  och 8 HP. Öst svarsbjuder 1 NT som visar 6-10 (11) HP. Väst återkommer med 2 som visar 5+ och 4+ men hjärtern är inte längre än spadern och han har högst 18 HP. Öst tvingas preferera och bjuda 2 trots singelspader. Öst har inget annat val med dålig anpassning. Med ytterligare ett ruterkort hade Öst bjudit 3 som Väst oftast tvingas passa. Efter (svararen) Öst bjudit 1NT som första bud och sedan bjuder ny färg ska (öppnaren) Väst oftast passa.

 

1

1NT

 

2

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Ny budgivning och korten är omstuvade

2  K 4 3 2  6 5 4 3 2  K Q  Öst har trumfstöd i ruter, 8 HP och en dubbelton summa 10 HTP. Öst nedvärderar handen till 9 HTP p.g.a. singel i Västs öppningsfärg, korta honnörer i klöver och inget ess. Öst passar.

 

1

1NT

 

2

?

 

 

 

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Ny budgivning och korten är omstuvade

K 2  5 4 3 2  K 3 2  Q 4 3 2  Öst har trumfstöd efter Väst bjudit 2 och räknar till 9 HTP. Väst har högst 18 HP poäng. Östs hand är snarare värd 8 poäng, ess saknas och spridda honnörer i ruter och klöver. Öst passar.

 

1

1NT

 

2

?

 

 

 

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Samma budgivning och korten är omstuvade

K Q  K 4 3 2  5 4 3 2  4 3 2  Öst har trumfstöd efter Väst bjudit 2 räknar till 9 HTP. Väst har högst 18 HP poäng. Bra anpassning, alla Östs honnörer är aktiva. Öst inviterar och bjuder 3

Se skillnad mot given ovan.

 

1

1NT

 

2

?

 

 

 

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Samma budgivning och korten är omstuvade

Q 3 2  K 5 4 3 2  4 3 2  A 2  Öst har trumfstöd efter Väst bjudit 2 och räknar till 9 HP. Väst har högst 18 HP poäng. Bra anpassning, alla Östs honnörer är aktiva och tre kort i öppningsfärgen är en plusfaktor. Öst räknar till 10 HTP. Med femkortsstöd i hjärter inviterar Öst med 3.

 

1

1NT

 

2

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Ny budgivning

2  K J 3 2  6 5 4 3 2  K Q 2  och 9 HP. Öst svarsbjuder 1 NT som visar 6-10 (11) HP. Väst återkommer med 2 som visar minst sexkortsspader och 11-15 HTP oftast utan sidofärg. Öst har inga extra värden och passar.

 

1

1NT

 

2

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Samma budgivning och korten är omstuvade

  K 5 4 3 2  J 5 4 3 2  K Q 2  Öst har sämre hand än exemplet ovan. trots 9 HP.och passar.

 

1

1NT

 

2

?

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Samma budgivning och korten är omstuvade

K 2  3 2  6 5 4 3 2  K Q J 2  Öst räknar till 10 HTP när Väst visat minst sex kort i spader och max 16 (17) Kopplade honnörer i klöver är en plusfaktor. Det kan räcka till utgång så Öst inviterar och bjuder 3.

 

1

1NT

 

2

?

 

 

 

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Samma budgivning men vi stuvar om korten och får

K J  3 2  6 5 4 3 2  K Q 2  Klöverknekt har målats om till spaderknekt så  Öst resonerar som i exemplet ovan och bjuder 3.

 

1

1NT

 

2

?

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Ny budgivning

K J  3 2  5 4 3 2  A Q 4 3 2  Öst har trumfstöd efter Väst bjudit

2 och räknar till 11 HTP. Öst bjuder 3 och invitera till utgång.

 

1

1NT

 

2

?

 

 

 

 

 

Väst

Öst

Samma budgivning och korten är omstuvade

K J  4 3 2  5 4 3 2  A Q 2  Öst har 10 HP utan trumfstöd

och bjuder 2 NT.

 

1

1NT

 

2

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning följer i ämnet.