<<Till startsidan

 

SALA BRIDGESÄLLSKAP

 

1944 – 2023

 

marke001

 

 

Historik över Sala Bridgesällskap 1944 - 2023

 

Uppgifterna har hämtats ur Bridgesällskapets protokoll och ur artiklar i Sala Allehanda. Skillnader i mängden uppgifter från olika år beror alltså på hur detaljerat underlaget har varit.

 

Sala Bridgesällskap bildades den 9 november 1944 vid en sammankomst på Hallmans konditori, Norra Esplanaden 10. Den första styrelsen bestod av:

Einar Järlemark ordförande, Ingegerd Lundgren vice ordförande, Elis Barkman skattmästare, Lennart Norling sekreterare, Zide Gellbäck klubbmästare.

 

Bland dem som var med och startade Sala Bridgesällskap kan nämnas Greta och Fritz Lindström. Man spelade regelbundet så kallad auktionsbridge i hemmet hos dem, och man uppmärksammade att man kunde köpa bridgemateriel och bridgelitteratur, och man tog initiativet till en annons i Sala Allehanda om ett möte på Hallmans konditori. Fritz är numera borta, men Greta har varit en trägen bridgespelare genom alla år och deltar fortfarande regelbundet i klubbens måndagstävlingar i Folkets Hus.

 

Redan från starten blev intresset för bridgespelet stort och vid det första årsmötet 1945 hade sällskapet 66 medlemmar. Spellokal var första året Hallmans konditori och på grund av de begränsade utrymmena kunde man inte ta emot flera medlemmar. På hösten 1945 träffade man avtal med Stadshotellet om att få disponera festvåningen som spellokal.

 

Många av Bridgesällskapets medlemmar har varit framgångsrika både i partävlingar och lagtävlingar och det gäller såväl distriktsmästerskap som svenska mästerskap och olika nationella tävlingar. Bland resultaten kan nämnas följande.

 

I mars 1948 blev Ivar Åhlén och Mats Gellbäck distriktsmästare

 

1950 Åke Larsson - Axel Östlin blev klubbens första par att kvalificera sig till SM-final.

 

1955 blev Ivar Åhlén och Hans Dahlström distriktsmästare i Upplands Distriktsförbund. Sala gick över till Mälardalens Bridgeförbund 1972. Paret Ivar Åhlén – Hans Dahlström var Bridgesällskapets starkaste par under många och hade många stora framgångar.

 

1960 blev Ivar Åhlén och Stina Karlsson distriktsmästare.

 

1961 blev Ivar Åhlén – Hans Dahlström – Mats Gellbäck – Lennart Johansson - Lars Nordin – Åke Andersson distriktsmästare. De vann alla matcher med god marginal. Samma år segrade Ivar Åhlén – Hans Dahlström i semifinalen i Uppsala i SM par och gick till final, 30:e plats av 62 par. Sveriges Bridgeförbund inbjöd Ivar Åhlén och Hans Dahlström att delta i uttagningstävling till Sveriges lag i EM i Torquay, England. Paret kvalificerade sig dock inte.

Ivar Åhlén – Hans Dahlström vann Silverstadsträffen, 28 par, med både EM-spelare och svenska mästare bland deltagarna. Åke Andersson – Åke Ling blev 6: a och Stig Sannum var tävlingsledare.

 

1964 kvalificerade sig Hans Dahlström – Ivar Åhlén, Lennart Johansson – Åke Ling och Bo Ersryd – Bengt Nyfjäll till SM-final i fyrmanna. Resultatet blev 7:a av 8 lag i Norrköping.

 

1966 vann Stina Karlsson, Sala och Hans Almroth, Uppsala, distriktsmästerskapen i Uppsala. bland 46 par i finalen

 

1973 kvalificerade sig Eric Leijonhufvud, Bo Ersryd, Ivar Åhlén, Lars Carlbaum, Per-Åke Pettersson och Bengt Nyfjäll till SM-final i fyrmanna i Malmö.

 

1974 DM par vanns av Ivar Åhlén – Lars Carlbaum.

 

1979 blev Per-Åke Pettersson och Harry Ruthström distriktsmästare i par.

 

1983 blev Eric Leijonhufvud – Lars Nordin – Per-Åke Pettersson – Ivar Åhlén distriktsmästare i lag.

 

Bridgeintresset var störst i början på 1950-talet. Vid starten 1944 hade man 60-talet spelare, och kulmen nåddes i början på 50-talet då sällskapet hade inte mindre än 100-talet aktiva utövare. Då räckte inte spellokalen – spegelsalen i gamla stadshotellet – till, utan man fick lov att disponera samtliga rum i stadshotellets festvåning för att få plats. I samband med stigande intresse för TV minskade intresset för bridgen. Under 1960-talet steg intresset igen, man spelade i flera divisioner på stadshotellet och korporationsbridgen samlade många deltagare. Alltsedan 1970-talet har det varit mellan 4 och 7 bord vid klubbtävlingarna. Många nybörjarkurser har hållits genom åren för att rekrytera nya spelare. För närvarande har Sala Bridgesällskap cirka 40 medlemmar varav mellan 20 och 30 spelar regelbundet på måndagskvällarna.

 

Sala i september 2004.

Bengt Nyfjäll

 


 

Historik över Sala Bridgesällskap 1944 - 2024

 

Sala Bridgesällskap bildades den 9 november 1944 vid en sammankomst på Hallmans konditori, Norra Esplanaden 10.

Den första styrelsen bestod av:

Einar Järlemark ordförande, Ingegerd Lundgren vice ordförande, Elis Barkman skattmästare, Lennart Norling sekreterare, Zide Gellbäck klubbmästare.

 

Det första protokollet återges nedan i sin helhet:

 

”Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sala Bridgesällskap torsdagen den 9 november 1944 å Hallmans konditori.

 

§1

Till justeringsmän av dagens protokoll utsågs frk Lundgren och Z. Gellbäck.

 

§2

Föredrogs listan över vid konstituerande mötet denna dag tecknade ansökningar om medlemskap, upptagande följande namn:

 

Elis Barkman

Arne Björklund

Carl Boberg

Olga Fellenius

Gunnar Dufmats

Erik Ekholm

Nils Ekström

Sam Elzén

Mats Gellbäck

Zide Gellbäck

Gerda Hammar

Erland Holm

Walfr. Högberg

Arne Jirwing

Einar Johansson

Elis Johansson

Henry Johansson

Uno Jorner

Einar Järlemark

C.A. Karlsson

Ella Karlsson

Lars Åke Larsson

Anna Matilda Liljeberg

John Valfrid Liljeberg

Fritz Lindström

Greta Lindström

Ingegärd Lundgren

Inge Magnéli

Wilhelm Nilsson

Lennart Norling

Britta Näslund

Carl Astor Sjöberg

Margot Sjöberg

Sten Wahlberg

Evy Welander

Nils Welander

Erik Åkerström

Alex. Östlin

 

 

Styrelsen beslöt enhälligt godkänna samtliga ansökningar.

 

§3

Föredrogs muntligt erbjudande från konditor A. Jirwing att föreningen skulle tillsvidare under spelkvällarna mellan kl. 7,30 – 12 få disponera konditoriets tvenne klubbrum och vid behov ytterligare ett rum mot en kostnad pr kväll av kr. 2:-, utgörande ersättning för belysning m.m. samt därest hr Jirwing ej själv vore närvarande kr. 3:- till serveringspersonalen.

Styrelsen beslöt enhälligt antaga hr Jirwings erbjudande.

 

§4

Uppdrogs åt hr Barkman att anskaffa protokoll till nästa spelkväll.


 

§5

Uppdrogs åt hr Norling att meddela Sala Allehanda och Sala Posten, att på grund av bristande utrymme åskådare ej kunde erhålla tillträde till lokalen under spelkvällar och att medlemskap vinnes efter ansökan, ävensom att därest ansökan bifalles detta berättigar till spel först åtta dagar efter ansökans ingivande.

 

Vid protokollet                     Justerat:

Lennart Norling                  Ingegerd Lundgren

                                            Zide Gellbäck

- - - -

 

Vid nästa styrelsesammanträde den 16 november 1944 blev Gösta Colliander, Rakel Johansson, F. Lejdström, Stig Sannum och Birger Wiberg nya medlemmar och man vädjade till medlemmarna att rökning under spelkvällarna måtte ske i så liten utsträckning som möjligt. Avgiften fastställdes till kr. 1: - per spelkväll. Den 23 november blev Charles Söderström och Rudolf Johansson nya medlemmar.

 

Bridgesällskapets tre första styrelseprotokoll finns bevarade i original. Därefter finns styrelseprotokollen införda i en protokollsbok mellan 1958 och 1978, och senare maskinskrivna och från dator utskrivna protokoll. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning finns i lösbladssystem från mitten av 1960-talet.

 

1948

I mars 1948 blev Ivar Åhlén och Mats Gellbäck distriktsmästare. Serrander - Norling, Sala, kom på 8: e plats av 24 par. Sala tillhörde då Upplands Distriktsförbund men överfördes på egen begäran 1972 till Mälardalens Bridgeförbund.

 

1949

Klubben arrangerar Silverstadsträffen för första gången. Tävling i två dagar med 36 par.

 

1955

DM: Ivar Åhlén – Hans Dahlström distriktsmästare i Upplands Distriktsförbund.

 

1958

Gösta Mansnerus ordförande, Hans Dahlström Vice ordförande, Stig Sannum kassör, Martin Carlsson sekreterare, Elon Lindholm klubbmästare, Eskil Welin och Eric Giswert suppleanter.

Årsavgift: 6 kr.

1958 var spelavgiften 3 kr per kväll och man spelade i två divisioner.

 

1959

Gösta Mansnerus ordförande, Hans Dahlström vice ordförande, Stig Sannum kassör, Martin Carlsson sekreterare, Elon Lindholm klubbmästare, Eskil Welin och Eric Giswert suppleanter.

Årsavgift: 6 kr. Spelavgift: 2,50 kr.


 

1960

Eric Giswert ordförande, Martin Carlsson vice ordförande, Stig Sannum kassör, Lennart Johansson sekreterare, Elon Lindholm klubbmästare, Arne Åkergren, Gösta Skedung suppleanter.

Årsavgift: 6 kr. Spelavgift: 2,50 kr.

 

DM mixed: Stina Karlsson- Ivar Åhlén distriktsmästare och klara för SM final.

Silverstadsträffen, 36 par, vanns av Hans Almroth – Gösta Brundin, Åhlén – Dahlström 6:a. Stig Sannum var tävlingsledare.

 

1961

Eric Giswert ordförande, Stig Sannum kassör, Lennart Johansson sekreterare, Elon Lindholm och Arne Åkergren. Gösta Skedung och Åke Andersson suppleanter.

Årsavgift: 6 kr. Spelavgift: 2,50 kr.

62 medlemmar.

8 – 10 bord på spelkvällarna.

Spel i två divisioner. Spel flera kvällar i veckan.

Klubben arrangerade nybörjarkurs.

KM par: Ivar Åhlén – Hans Dahlström.

DM fyrmanna. Ivar Åhlén – Hans Dahlström – Mats Gellbäck – Lennart Johansson - Lars Nordin – Åke Andersson dsistriktsmästare. Vann alla matcher med god marginal. Sala BS arrangerade SM semifinalerna i fyrmanna den 11 och 12 februari.

SM par: Ivar Åhlén – Hans Dahlström segrade i semifinalen i Uppsala och gick till final, 30:e av 62 par.

Sveriges Bridgeförbund inbjöd Ivar Åhlén och Hans Dahlström att delta i uttagningstävling till Sveriges lag i EM i Torquay, England. Paret kvalificerade sig inte.

Ivar Åhlén – Hans Dahlström vann Silverstadsträffen, 28 par, med både EM-spelare och svenska mästare bland deltagarna. Åke Andersson – Åke Ling 6:a. Stig Sannum var tävlingsledare.

Korpbridge över två kvällar arrangerades av Sala Allehanda och Sala BS. Bröderna Karl och Stig Eriksson, Statsanställda vann div. I och Lindholm – Stig Eriksson (ytterligare en bror) vann div. II.

Silverstadsträffen med 28 par.

Lilla Silverstadsträffen arrangerades för klubbarna från orten.

Tävlingar mot Avesta och Enköping.

Seriespel med 2 lag från Sala, 2 lag från Heby, och 1 lag från vardera Västerfärnebo, Möklinta, Varmsätra, Vittinge, Östervåla/Tärnsjö. Sala Allehanda skänkte vandringspriset.

Ivar Åhlén vann sommartävlingen på 304,59 %.

 

1962

Eric Giswert ordförande, Stig Sannum kassör, Lennart Johansson sekreterare, Elon Lindholm och Arne Åkergren. Bo Ersryd och Åke Andersson suppleanter.

Årsavgift: 6 kr. Spelavgift: 2,50 kr. Silverstadsträffen, 29 par, vanns av Ahlgren – Stiesel, BK City, Stockholm, Åhlén – Dahlström 4:a.

I Koprbridgen, 27 par över två kvällar, segrade återigen Statstjänarna med bröderna Karl och Stig Eriksson i bästa divisionen och Sten Eriksson - Ekholm, rörmokarna i den lägre divisionen.

Sala besegrade Heby i en klubbmatch med 14 par från varje klubb, 5.468 mot 4.724.

Arne Åkergren vann sommartävlingen.


 

1963

Eric Giswert ordförande, Stig Sannum kassör, Lennart Johansson sekreterare, Bo Ersryd och Arne Åkergren..

Årsavgift: 6 kr. Spelavgift: 3 kr.

63 medlemmar.

Salaortens fyrmannamästerskap vanns av Gösta Skedung – Sixten Lindh, Åke Ling – Lennart Johansson.

Silverstadsträffen, för 14: e året, med 32 par från Mellansverige vanns av Ivar Åhlén – Hans Dahlström efter ledning från tredje ronden. Åhlén – Dahlström har kommit på prisplats varje gång de deltagit i Silverstadsträffen. Tävlingen spelades i Stadshotellets festvåning med Bengt Nyfjäll som tävlingsledare.

Korpbridge arrangerades som vanligt.

Sala besegrade Avesta med 5.596 mot 4.646, Engstrand – Ohlsson, Sala vann.

Sala besegrade Heby med 4.258 mot 3.854.

Åke Ling vann Sommartävlingen på 307,4%.

Nybörjarkurs med 25 deltagare och med Bengt Nyfjäll och Karl Eriksson som kursledare.

 

1964

Eric Giswert ordförande, Stig Sannum kassör, Bo Ersryd sekreterare, Arne Åkergren, Yngve Skerdén. Lars Nordin och Åke Andersson suppleanter.

Årsavgift: 10 kr. Spelavgift: 3 kr.

48 medlemmar.

SM-finalen i 4-manna. Hans Dahlström – Ivar Åhlén, Lennart Johansson – Åke Ling samt Bo Ersryd – Bengt Nyfjäll. 7:a av 8 lag i Norrköping.

Sala BS besegrade BK Gripen, Strängnäs i en klubbmatch med 13 par från varje klubb, 4.588 mot 3.524.

84 deltagare i Korpbridgen. Åke Ling – Ernst Ling, Lings rör, vann Grupp I, S. Johansson – N. Säfström, Lantbrukarna vann Grupp A, O. Eriksson – V. Karlsson, Jordbrukarna, vann Grupp B.

Avesta besegrade Sala i en klubbmatch med 4.120 mot 3.989.

Sala besegrade BK Gripen, Strängnäs med 4.588 mot 3.524. 13 par från varje klubb.

 

1944 – 1964

Man får en god uppfattning om sällskapets första 20 år genom att citera Sala Allehandas artikel från 20-års jubileet:

 

”Sala Bridgesällskap firar på lördag (17 oktober 1964) sin 20-åriga tillvaro med en jubileumssupé på stadshotellet till vilken representanter för Upplandsdistriktet och närliggande klubbar inbjudits. På söndag avgörs sällskapets vid det här laget välkända Silverstadsträffen, där 32 par deltar och denna kommer med anledning av jubiléet att få en extra festlig prägel. Bl.a. kommer prissamlingen helt igenom att utgöras av rena silversaker.

 

Det var den 9 november 1944 som sällskapet bildades och den interimsstyrelse som då tillsattes fick Einar Järlemark som ordf., Ingegerd Lundgren blev v. ordf., Lennart Norling sekr., Elis Barkman kassör samt Zide Gellbäck kapten och klubbmästare. Sällskapets första revisorer var Erland Holm och Henry Johansson.


 

Redan från starten blev intresset för bridgespelet stort och vid det första årsmötet 1945 hade sällskapet 66 medlemmar. Spellokal var första året Hallmans konditori och på grund av de begränsade utrymmena kunde man inte ta emot flera medlemmar. På hösten 1945 träffade man avtal med Stadshotellet om att få disponera festvåningen som spellokal och där har man alltsedan dess hållit till.

 

Tävlingsverksamheten blev från början ganska livlig och under första verksamhetsåret arrangerades bl.a. mästerskapstävling för par, serietävling för fyrmannalag samt utkämpades klubbmatcher mot lag från såväl Uppland som Västmanland.

 

Den första klubbmatchen blev f.ö. lyckosam för salasällskapet som i en tävling för fyrmannalag, vilken hölls i Hallstahammar, lyckades vinna med 10-6 mot Hallsta tjänstemannaklubbs bridgesektion. I de två följande mot Västerås resp. BK Fyris, Uppsala, gick det inte lika bra för salalagen, som fick finna sig i rätt stora nederlag.

 

Vid sällskapets första klubbmästerskap för par gick segern till Alex Östlin – Nils Högendahl, medan den första serietävlingen för fyrmannalag hemfördes av laget Sans Atout, vilket bestod av fru Ingrid Wiberg samt hr B. Wiberg, C.A. Karlsson och S. Pettersson.

 

Sala Bridgesällskap har under årens lopp haft förmånen att få ha många framstående spelare i sina led och många förnämliga tävlingsframgångar har nåtts. Det skulle här föra för långt att nämna alla dessa, men några namn måste få komma med. I slutet av 40-talet var Åke Larsson - Axel Östlin ett framstående par, som 1950 lyckades kvalificera sig till SM – final – det var f.ö. första gången i sällskapets historia som ett salapar fanns med i den fina samlingen.

 

Sedan mitten av 50-talet dök paret Ivar Åhlén – Hasse Dahlström upp som sällskapets klart lysande stjärnor och den positionen har de med glans försvarat ända fram till dags dato. Det kan nämnas att detta par spelat inte mindre än fem SM-finaler tillsammans och bäst lyckades de 1960, då de belade en hedrande 10:e plats bland Sveriges bridgeelit. Paret Dahlström – Åhlén är f.ö. det enda som två gånger lyckats hemföra Silverstadsträffen, som i år kan fira 15-årsjubileum – Den startade 1949. Även premiären blev lyckosam för arrangörernas del, då hemmaparet Åke Larsson – Birger Wiberg lyckades klara förstaplatsen.

 

Damerna har alltid intagit en framskjuten plats inom Sala Bridgesällskap och dessa har också nått betydande tävlingsframgångar. Som en av de allra främsta måste framhållas fru Stina Karlsson, vilken tillsammans med klubbkamraten Ivar Åhlén kvalificerat sig till SM-final i mixed två gånger, en gång tillsammans med Almroth, Uppsala (i fjol, 1963) samt vidare varit uppe i SM-finalen i damsingel tillsammans med klubbkamraten fru Märta Hammar.

 

Att sällskapet har hållit hög standard bevisas även av att man 1958 vann sin grupp i allsvenska serien och så sent som i våras (1964) lyckades man nå SM-finalen i 4-manna. De som försvarade Salas färger i denna tävling var Hans Dahlström – Ivar Åhlén, Lennart Johansson – Åke Ling samt Bo Ersryd – Bengt Nyfjäll.


 

Bridgeintresset störst i början på 50-talet

Liksom inom alla föreningar kännetecknas arbetet av upp- och nedgångar och detta har förstås även drabbat Sala BS. Vid starten 1944 hade man 60-talet spelare, och kulmen nåddes i början på 50-talet då sällskapet hade inte mindre än 100-talet aktiva utövare. Då räckte inte nuvarande spellokalen – spegelsalen – till, utan man fick lov att disponera samtliga rum i stadshotellets festvåning för att få plats. Sedan TV:s intåg i landet blev det sedan åter en nedgång i intresset.

 

Under senare år har salabornas bridgeintresse åter varit stadigt stigande. Härtill har i högsta grad bidragit de nybörjarkurser och korporationstävlingar, som anordnats och vilka tillfört sällskapet nytt blod. Det är därför ingen överdrift att påstå, att den nuvarande styrelsen med tillförsikt ser an kommande år. Detta kan de göra i den förvissningen att många ungdomar på sistone givit sig bridgespelet i våld, den största garantin för sällskapets vidareutveckling.

 

Nuvarande styrelsen har följande sammansättning: Eric Giswert, ordf., samt Stig Sannum, Arne Åkergren, Bo Ersryd och Yngve Skerdén.

 

Stockholmspar favorit till segern

Om söndagens jubileumstävling som inleds redan kl. 9 på morgonen, kan sägas att den i likhet med föregående kommer att bli en synnerligen oviss tillställning. Som bekant är deltagande begränsat till 32 par och man beräknar att tävlingen skall vara klar vid 18-tiden. Bland deltagarna återfinns flera stjärnspelare och den främste är väl S: t Eriks Berglund, han har representerat Sverige i OS – som i salatävlingen har Backlund till parkamrat. Dessa får gälla som favoriter och de som kan tänkas bli allvarligaste hotet är väl klubbkamraterna Knöös –Sundelin samt uppsalaparet Billefjord – Engfors, Almroth – Brundin från Enköping får heller inte lämnas ur räkningen när det gäller toppstriden.

 

Arrangörssällskapet representeras av Hans Dahlström – Stig Eriksson och Mats Gellbäck och Ernst Kullberg och givetvis kan även dessa komma med en trevlig överraskning. Det kan f.ö. framhållas att det var en ytterligt hård kvalificering bland salaspelarna till Silverstadsträffen och marginalen bland de fyra främsta paren var ytterst liten.

 

Som tävlingsledare tjänstgör Bengt Nyfjäll och om arrangemanget kan i övrigt sägas, att prissamlingen – som består av enbart silversaker – är den finaste som hittills skådats vid en Silverstadsträff.”

 

(Slut på Sala Allehandas artikel.)

(Resultatet blev att Flodqvist – Knöös segrade med Engfors – Billefjord på andra plats. De två Salaparen kom under medel. Startavgiften var 30 kr per par och spelplats var foajén i idrottshallen.)

 

1965

Eric Giswert ordförande, Stig Sannum kassör, Bo Ersryd sekreterare, Arne Åkergren, Yngve Skerdén. Lars Nordin och Åke Andersson suppleanter.

Årsavgift: 10 kr. Spelavgift: 3 kr.

48 medlemmar.

KM par: Hans Dahlström – Stig Eriksson.

KM singel: Ernst Kullberg.

KM mixed: L. Sandström – K. Ericsson.

SM: Hans Dahlström – Lars Nordin till final i Arboga.

Korpbridge med 16 par.

Kvalificering till TV-mästerskap i bridge.

Silverstadsträffen, 32 par från Mellansverige, vanns av Göte Laver – Hans Mattson, Uppsala, Beijerskog – Persson, Sala 3:a.

Sala arrangerade DM par som vanns av Gauffin – Gauffin, Österby BK.

Luciatävling med 22 par. Lottade mixed par med Ingrid och Yngve Skerdén som vinnare. Mats Gellbäck med Sala Kammarkör underhöll i pausen.

 

1966

Eric Giswert ordförande, L Beijerskog kassör, Bo Ersryd sekreterare, Arne Åkergren klubbmästare, Lars Carlbaum ansvarig för mästarpoäng. Lars Nordin och Åke Andersson suppleanter.

Årsavgift: 10 kr och 5 kr för spelare under 25 år. Spelavgift: 3 kr.

KM: Stina Karlsson – Stig Ericsson

DM mixed: Stina Karlsson – Hans Almroth, Uppsala, distriktsmästare. 46 par i finalen

DM fyrmanna: Uppsalalaget Pontus Svinhufvud – Bertil Johnsson – Rolf Johansson –Anders Morath segrade före Salalaget Ivar Åhlén – Arne Åkergren – Hans Dahlström – Lars Carlbaum – Bengt Nyfjäll – Bo Ersryd.

Silverstadsträffen, 32 par, vanns av Kenth Engfors – Rolf Johansson, Uppsala.

Korpbridge med 36 par i tre grupper. Grupp 1 vanns av Torgny Svensson – Ernst Olsson Kontorsanställda, Grupp 2A vanns av F Harald F Hedström, Skogen, och Grupp 2B av B Fernkvist – V Nordström, Bröderna Holm.

 

1967

Gösta Skedung ordförande, Bengt Nyfjäll vice ordförande, L Beijerskog kassör, Eric Leijonhufvud sekreterare, Lars Carlbaum. Lars Nordin och Åke Andersson suppleanter.

Årsavgift: 10 kr och 5 kr för spelare under 25 år. Spelavgift: 3 kr.

Inköp av budlådor.

Stor aktivitet i klubben. Nybörjarkurs under ledning av Eric Leijonhufvud och Lars Carlbaum.

Klubbmästare: Lennart Johansson – Åke Ling

Salaortens fyrmannamästare: Bengt Nyfjäll – Bo Ersryd, Lennart Johansson – Åke Ling.

SM par: Stina Karlsson – Stig Eriksson/Hans Dahlström och Bengt Nyfjäll – Bo Ersryd i final, dock utan placering.

DM fyrmanna: 3:e plats till Ivar Åhlén , Hans Dahlström, Rune Hallin, Lars Carlbaum, Eric Leijonhufvud.

Silverstadsträffen vanns av Linder – Nordin, BK två Ess, Stockholm.

Ivar Åhlén först i klubben att erövra guldpoäng, mästarpoäng, genom 2:a i Gävle BK:s jubileumstävling tillsammans med Koskikallio, landslagsspelare för Finland.

Fyristräffen: Ivar Åhlén – Nils Rehlin, Marma, 2:a.

Centilången, Örjans BK: Åhlén – Dahlström 2:a.

Virsboträffen: Åke Ling – Lennart Johansson 2:a.

DN:s tusenmannabridge: Per-Åke Pettersson – Eric Leijonhufvud 6:a.

Förbundsträffen, Upplands BF: Bengt Nyfjäll – Ingvar Lyselius, Örebro, 7:a, Carlbaum – Leijonhufvud 8:a.

Fler tävlingar med framskjutna placeringar nämns i verksamhetsberättelsen.

Korpbridge över två kvällar

Inköp av 10 nya bord. Klubben instiftade ett månadspris och ett årspris.

Sommartävlingen vanns av Lars Carlbaum på 309,9 %.

 

1968

Gösta Skedung ordförande, Bengt Nyfjäll vice ordförande, L Beijerskog kassör, Eric Leijonhufvud sekreterare, Lars Carlbaum. Lars Nordin och Åke Andersson suppleanter.

Årsavgift: 10 kr och 5 kr för spelare under 25 år. Spelavgift: 3:50, grupp två 3:-, studerande 2:- kr.

Klubbmästare i par: Lennart Johansson – Åke Ling.

Salaortens fyrmanna: Bengt Nyfjäll – Bo Ersryd, Åke Ling – Lennart Johansson.

Stor aktivitet. Spel i två divisioner med upp- och nedflyttningar. Nybörjarkursen har givit ett flertal nya medlemmar. Ny nybörjarkurs planeras.

340 kr i kassa.

Klubbmästare: C O Andersson – Beijerskog

KM fyrmanna: Åhlén – Larsson – Ling – Johansson

KM mixed: Wivi Ersryd – Ivar Åhlén

Sommartävlingen: Hans Dahlström

Folkareträffen: C.O. Andersson - Beijerskog 1:a.

Enaträffen: Ivar Åhlén – Bert Lönnberg 1:a.

Lars Nordin fick årets pris som bäste spelare på klubben.

DM mixed: Stina Karlsson – Hans Almroth 3:a, därefter SM 28:a.

Framskjutna placeringar för klubben i DM-fyrmanna, Korsnästräffen, Glädjens BK, Väsby BK, Märsta BK, Eskilstuna, Arosträffen, Plattliret BK S:t Erik Åhlén – Dahlström 12:a av 62 par.

Sommartävlingen vanns av Hans Dahlström på 324,3 %.

 

1969

Gösta Skedung ordförande, Bengt Nyfjäll vice ordförande, L Beijerskog kassör, Eric Leijonhufvud sekreterare, Lars Carlbaum. Lars Nordin och Per - Åke Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 10 kr och 5 kr för spelare under 25 år. Spelavgift: 4:-, grupp två 3:-, studerande 2:- kr.

Klubbens 75-års jubileum firades på Väsby Kungsgård.

Spellokal Folkets Hus, måndagar kl. 19.00.

1.256 kr i kassa.

 

1970

Torgny Börjesson ordförande, Bengt Nyfjäll vice ordförande, Per-Åke Pettersson, Eric Leijonhufvud sekreterare, Yngve Skerdén, mästarpoäng. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 10 kr och 5 kr för spelare under 25 år. Spelavgift: 4:-, vid barometertävlingar 5:-, studerande 3:- kr.

2.167 kr i kassa.

Eric Leijonhufvud gav åren 1968 – 1970 ut tidskriften Svensk Bridge. Eric var också under några år ordförande i Mälardalens Bridgeförbund.


 

1971

Torgny Börjesson ordförande, Per-Åke Pettersson kassör, Eric Leijonhufvud sekreterare, Yngve Skerdén, mästarpoäng, Margaretha Nilsson damrepresentant. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 10 kr och 5 kr för spelare under 25 år. Spelavgift: 5:-, vid barometertävlingar högre, studerande 3:- kr.

Klubben arrangerade lagtävlingen Silverstadsguldet 4 – 5 december med guldpoäng. Silverstadsträffen arrangerades också med silverpoäng.

5 – 8 bord på måndagskvällarna.

 

1972

Torgny Börjesson ordförande, Per-Åke Pettersson kassör, Eric Leijonhufvud sekreterare, Lars Hedström, mästarpoäng. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 10 kr och 5 kr för spelare under 25 år. Spelavgift: 5:-, vid barometertävlingar högre, studerande 3:- kr.

Den 11 september 1972 hölls ett extra föreningsmöte då Alfred Berg valdes till ordförande fram till nästa årsmöte. Till ny styrelseledamot valdes Kent Persson., kassör

Klubben överflyttades på egen begäran från Upplands Bridgeförbund till Mälardalens Bridgeförbund den 2 februari 1972.

854 kr i kassan.

61 medlemmar

Antalet spelare på måndagar har minskat markant.

Silverstadsträffen arrangerades med 32 par

Silverstadsguldet arrangerades med 16 lag den 9 och 10 december. 3.600 kr i kontantpriser, anmälningsavgift 240 kr per lag.

DM par: Per-Åke Pettersson – Eric Leijonhufvud 2:a, därefter SM 14:e.

 

1973

Alfred Berg ordförande, Kent Persson kassör, Eric Leijonhufvud sekreterare, Lars Hedström, mästarpoäng, Per-Åke Pettersson. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 10 kr och 5 kr för spelare under 25 år. Spelavgift: 6:-, vid barometertävlingar högre, studerande 4:- kr.

DM fyrmanna: 4:e Eric Leijonhufvud, Bo Ersryd, Ivar Åhlén, Lars Carlbaum därefter SM fyrmanna 10:e nu ”förstärkt” med Per-Åke Pettersson, Bengt Nyfjäll

Lågt intresse för de interna kvällarna.

246 kr i kassan.

60 medlemmar

 

1974

Alfred Berg ordförande, Kent Persson kassör, Eric Leijonhufvud sekreterare, Lars Hedström, mästarpoäng, Per-Åke Pettersson. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 10 kr och 5 kr för spelare under 25 år. Spelavgift: 6:-, vid barometertävlingar högre, studerande 4:- kr.

214 kr i kassan

52 medlemmar

DM par: Ivar Åhlén – Lars Carlbaum 1:a därefter SM utan placering.


 

1975

Alfred Berg ordförande, Kent Persson kassör, Eric Leijonhufvud sekreterare, Stellan Ersryd, Per-Åke Pettersson. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 10 kr och 5 kr för juniorer. Spelavgift: 6:-, vid barometertävlingar högre, studerande 4:- kr.

2.410 kr i kassan

58 medlemmar

 

1976

Alfred Berg ordförande, Kent Persson kassör, Eric Leijonhufvud sekreterare, Stellan Ersryd, Per-Åke Pettersson. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 20 kr varav 12 kr till Sveriges Bridgeförbund och 4 kr till Mälardalens Bridgeförbund. 5 kr för juniorer. Spelavgift: 6:-, vid barometertävlingar högre, studerande 4:- kr.

35 aktiva och 15 passiva medlemmar.

Undantagsvis har det varit mer än 6 bord.

Stellan Ersryd hade nybörjarkurs under hösten.

Silverstadsträffen: Ivar Åhlén – Lars Carlbaum ledde större delen av tävlingen, kom 2:a.

Sala stod som värd för DM par som spelades i Idrottshallens skolkafé.

Få har deltagit i tävlingar utanför Sala.

Ivar Åhlén vann sommartävlingen 330%, mycket bra resultat med 66% i genomsnitt!!

 

1977

Alfred Berg ordförande, Per-Åke Pettersson vice ordförande, Harry Ruthström kassör, Wivi Ersryd sekreterare, Kent Persson. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 20 kr varav 12 kr till Sveriges Bridgeförbund och 4 kr till Mälardalens Bridgeförbund. Spelavgift: 6:-, vid barometertävlingar högre, studerande 4:- kr.

2.929 kr i kassan.

45 medlemmar.

Lågt deltagande på måndagkvällarna. Inga nybörjare från nybörjarkursen.

Lag Leijonhufvud har deltagit i Allsvenska division 3.

Silverstadsträffen samlade 24 par.

Eftermiddagsbridge på onsdagar.

 

1978

Alfred Berg ordförande, Per-Åke Pettersson vice ordförande, Harry Ruthström kassör, Wivi Ersryd sekreterare, Kent Persson. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 20 kr. Spelavgift: 6:-, vid barometertävlingar högre, studerande 4:- kr.

33 medlemmar

Silverstadsträffen med 24 deltagare.

Klubbmästare: Gunde Bergius – Yngve Skerdén

KM mixed: Stina Karlsson – Ivar Åhlén.

KM fyrmanna: lag Carlbaum

Sommartävlingen vanns av Helmer Hall.

Ivar Åhlén ledde nybörjarkurs under hösten.


 

1979

Per-Åke Pettersson ordförande, Yngve Skerdén sekreterare, Harry Ruthström kassör, Alfred Berg, Ivar Åhlén. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 25 kr. Avgiften till distriktet 18 kr därav. Spelavgift: 6:-, vid barometertävlingar högre, studerande 4:- kr.

1.879 kr i kassan.

48 medlemmar

I genomsnitt 17 spelare på måndagskvällarna.

Eftermiddagsbridge på onsdagarna med ungefär lika stort deltagarantal.

KM: Nore Krispinsson – Torsten Johansson 1:a.

KM mixed: Stina Karlsson – Ivar Åhlén 1:a

KM lag: Lag Åhlén

DM par: Per-Åke Pettersson Harry Ruthström 1:a

Sommartävlingen inställdes efter tre omgångar – för få deltagare.

Silverstadsträffen ställdes in – för få funktionärer.

 

1980

Per-Åke Pettersson ordförande, Yngve Skerdén sekreterare, Lars Andersson kassör, Alfred Berg, Ivar Åhlén. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 25 kr varav 23 kr går till Mälardalens Bridgeförbund.. Spelavgift: 7:-.

Eftermiddagsbridgen, som tidigare drivits i Bridgesällskapets regi, överfördes nu till de spelande själva. De fick hyra sällskapets bord och övrig material för 10 kr per spelomgång och betala hyran direkt till Folkets Hus.

2.180 kr i kassan.

29 medlemmar.

Nybörjarkurs under hösten med Per-Åke Pettersson och Ivar Åhlén som ledare. 10 lektioner och 12 deltagare.

Cirka 17 deltagare varje måndag i nya spellokaler i nybyggda Folkets Hus.

KM par: Nore Krispinsson – Torsten Johansson och Per-Åke Pettersson – Ivar Åhlén delade.

KM lag: lag Leijonhufvud

KM mixed – för litet intresse.

 

1981

Per-Åke Pettersson ordförande, Yngve Skerdén sekreterare, Lars Andersson kassör, Eric Leijonhufvud, Ivar Åhlén. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 25 kr varav 23 kr går till Mälardalens Bridgeförbund. Spelavgift: 7:-.

2.866 kr i kassan.

27 medlemmar.

Eftermiddagsbridge varannan onsdag.

Nybörjarkurs under hösten med Per-Åke Pettersson och Ivar Åhlén som ledare. Kursavgift 50 kr, skolungdom gratis.

KM par: Olle Eklund – Sixten Lindh.

KM fyrmanna: Ivar Åhlén - Per-Åke Pettersson – Eric Leijonhufvud – Lars Carlbaum – Jan Fernström.

Ivar Åhlén vann sommartävlingen på 316,3 %.


 

1982

Per-Åke Pettersson ordförande, Eric Leijonhufvud sekreterare, Lars Andersson kassör, Greta Lindström mästarpoäng, Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 30 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund. Spelavgift: 8:-.

4.712 kr i kassan.

32 medlemmar.

KM par: Eric Leijonhufvud – Bengt Nyfjäll.

KM fyrmanna: Eric Leijonhufvud – Lars Nordin – Per-Åke Pettersson – Ivar Åhlén.

KM mixed: Barbro Sjöström – Alfred Berg

Silverstadsträffen ställdes in på grund av för få deltagare.

Sommartävlingen vanns av Ivar Åhlén efter flera års uppehåll av tävlingen.

 

1983

Per-Åke Pettersson ordförande, Eric Leijonhufvud sekreterare, Lars Andersson kassör, Greta Lindström mästarpoäng, Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 30 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund. Spelavgift: 8:-.

5.719 kr i kassan.

32 medlemmar.

Antalet deltagare på spelkvällarna har ökat något.

Svårt att få ledare till nybörjarkurs.

KM par: Olle Eklund – Sixten Lindh.

KM fyrmanna: Eric Leijonhufvud – Bengt Nyfjäll – Per-Åke Pettersson – Ivar Åhlén.

KM mixed: Rakel Blomquist – Ivar Åhlén

DM fyrmanna: 1: med 70-talet deltagande lag: Eric Leijonhufvud – Lars Nordin – Per-Åke Pettersson – Ivar Åhlén. Dock utslagna i SM semifinalen i Gävle.

Ivar Åhlén hade 488 Mästarpoäng. Han vann sommartävlingen på 317,3 %

 

1984

Per-Åke Pettersson ordförande, Eric Leijonhufvud sekreterare, Lars Andersson kassör, Greta Lindström mästarpoäng, Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 30 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund. Spelavgift: 8:-.

KM par: Per-Åke Pettersson – Ivar Åhlén.

KM fyrmanna: Eric Leijonhufvud – Bengt Nyfjäll – Per-Åke Pettersson – Ivar Åhlén.

Eric Leijonhufvud vann Sommartävlingen på 310,0 %.

Klubbens 40-års jubileum firades med en partävling som samlade 17 par och en festmåltid mitt i tävlingen. Eric Leijonhufvud harangerade de deltagare i dagens tävling som var med redan 1944 på Hallmans konditori då Bridgesällskapet bildade: Rakel Blomquist, Greta Lindström, Mats Gellbäck, Zide Gellbäck och Einar Johansson. Bröderna Mats och Zide Gellbäck belade en hedrande andra plats efter Jan Fernström – Erik Pettersson.


 

1985

Per-Åke Pettersson ordförande, Eric Leijonhufvud sekreterare, Lars Andersson kassör, Greta Lindström mästarpoäng, Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 30 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund. Spelavgift: 8:-.

7.642 kr i kassan.

7 lag deltog i KM lag.

Nybörjarkurs under hösten med Bo Jacobsson som ledare.

KM par: Nore Krispinsson – Torsten Johansson.

KM fyrmanna: Eric Leijonhufvud – Bengt Nyfjäll – Per-Åke Pettersson – Ivar Åhlén.

KM mixed: Rakel Blomquist – Ivar Åhlén

DM fyrmanna: Eric Leijonhufvud – Bengt Nyfjäll – Per-Åke Pettersson – Ivar Åhlén 3:a.

Ivar Åhlén vann sommartävlingen. Ivar har mest Mästarpoäng i klubben, 358 därmed Riksmästare.

Lågt deltagande i tävlingar utanför klubben. Dock blev klubbmästarna i fyrmanna 2:a i Hedemoras jubileumstävling.

 

1986

Per-Åke Pettersson ordförande, Eric Leijonhufvud sekreterare, Lars Andersson kassör, Greta Lindström mästarpoäng, Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Årsavgift: 70 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund.

Spelavgift: 10:-.

God tävlingsaktivitet åtminstone på klubbnivå.

8.536 kr i kassan.

Spelavgift: 10:-.

KM par: Olle Eklund – Sixten Lindh.

KM fyrmanna: Eric Leijonhufvud – Bengt Nyfjäll – Per-Åke Pettersson – Ivar Åhlén.

Sommartävlingen vanns av Eric Leijonhufvud

 

1987

Per-Åke Pettersson ordförande, Eric Leijonhufvud sekreterare, Lars Andersson kassör, Greta Lindström mästarpoäng, Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

6.544 kr i kassan

Årsavgift: 70 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund.

Spelavgift: 10:-.

KM par: Per-Åke Pettersson – Ivar Åhlén.

KM fyrmanna: Eric Leijonhufvud – Bengt Nyfjäll – Per-Åke Pettersson – Ivar Åhlén.

Sommartävlingen vanns av Ivar Åhlén på 309,9 %.


 

1988

Bo Jacobsson ordförande, Eric Leijonhufvud sekreterare, Lars Andersson kassör, Greta Lindström mästarpoäng, Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

6.633 kr i kassan

Spelavgift: 10:-.

Årsavgift: 70 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund. .

KM par: Bengt Nyfjäll – Eric Leijonhufvud.

KM fyrmanna: Eric Leijonhufvud – Bengt Nyfjäll – Per-Åke Pettersson – Ivar Åhlén.

Klubbens relativt goda ekonomi gjorde att man investerade för cirka 1.000 kr i nya spelkort och brickor.

Besvärande långsamt spel och man diskuterade om kaffepausen skulle tas bort. Ingen åtgärd.

4 – 6 bord på spelkvällarna, vilket är litet med tanke på hela regionen med Heby. Dock är det trångt med 7 – 8 bord.

Det saknas guidekort för att kunna spela med 22 eller 33 brickor vid 6 bord. Bör införskaffas.

 

1989

Bengt Nyfjäll ordförande, Eric Leijonhufvud sekreterare, Lars Andersson kassör, Greta Lindström Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter. Då Eric Leijonhufvud avled den 15 april åtog sig Bengt Nyfjäll att förena uppdragen som ordförande och sekreterare. Ann Mari Leijonhufvud donerade Erics bridgebibliotek till klubben.

6.855 kr i kassan

Spelavgift: 15:-.

Årsavgift: 90 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund.

KM par: Ivar Åhlén – Åke Ling.

KM fyrmanna: Ivar Åhlén – Åke Ling, Bo Ersryd – Bengt Nyfjäll

Klubben kvalificerade sig till Allsvenska division III med Eric Leijonhufvud – Bengt Nyfjäll – Ivar Åhlén – Åke Ling – Jan Fernström – Erik Pettersson.

4 – 5 bord på måndagskvällarna.

Beslutades om rökförbud under spelkvällarna.

Spelet skall börja kl. 18.30 i stället för som tidigare kl. 19.00 på måndagarna.

Bruksringen arrangeras med 24 par för första gången av Sala Bridgesällskap den 26 februari 1989. Gunde Bergius – Ivar Åhlén kom 2:a, Smedjebacken vann och tävlingsledare var Rolf Boman, Västerås.

Klubben bedriver 2 kurser i nybörjarbridge, en under skoltid med 9 elever på Ekebyskolan, Bengt Nyfjäll, en på kvällstid med 10 – 12 deltagare, Bo Jacobsson.


 

1990

Bengt Nyfjäll ordförande, Ulf Norin sekreterare, Lars Andersson kassör, Olle Eklund mästarpoäng, Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Klubben bildar en ungdomssektion med Bo Jacobsson som ordförande. Blir adjungerad ledamot i styrelsen.

6.676 kr i kassan

21 medlemmar

Spelavgift: 15:-.

Årsavgift: 90 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund.

Nybörjarkurs, Bo Jacobsson, med 16 deltagare.

KM par: Bo Jacobsson – Stig Strand.

KM fyrmanna: Ivar Åhlén – Åke Ling, Bengt Nyfjäll – Bo Ersryd.

Sala BS vann Bruksringen som gick i Hallstahammar med Bengt Nyfjäll – Bo Ersryd, Ivar Åhlén – Erik Pettersson, Marianne Ling – Åke Ling.

 

1991

Bengt Nyfjäll ordförande, Ulf Norin sekreterare, Lars Andersson kassör, Olle Eklund mästarpoäng, Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Flera nybörjarkurser under ledning av Bo Jacobsson

8.793 kr i kassan

19 medlemmar

Spelavgift: 15:-.

Årsavgift: 120 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund.

En nybörjarkurs och en fortsättningskurs under ledning av Bo Jaconsson. 6 – 8 personer per kurs av vilka några börjat spela på måndagskvällarna.

5 – 7 bord på spelkvällarna.

KM par: Ivar Åhlén – Åke Ling och Erik Pettersson – Lars Nordin.

KM fyrmanna: Ivar Åhlén – Åke Ling, Bengt Nyfjäll – Bo Ersryd.

Lågt deltagande utanför Sala och inga framgångar.

 

1992

Bengt Nyfjäll ordförande, Ulf Norin sekreterare, Lars Andersson kassör, Olle Eklund mästarpoäng, Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Flera nybörjarkurser under ledning av Bo Jacobsson

12.386 kr i kassan

21 medlemmar

Spelavgift: 15:-.

Årsavgift: 120 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund.

Till klubbens bridgebibliotek inköps bokserien ”Modern Standard”

KM par: Ivar Åhlén – Åke Ling.

KM fyrmannaställdes in på grund av för få intresserade.

Sommartävlingen vanns av Stig Strand

Lågt deltagande utanför Sala och inga framgångar.

 

1993

Bengt Nyfjäll ordförande, Ulf Norin sekreterare, Lars Andersson kassör, Olle Eklund mästarpoäng, Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Flera nybörjarkurser under ledning av Bo Jacobsson

15.288 kr i kassan

23 medlemmar

Spelavgift: 15:-.

Årsavgift: 120 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund.

Till klubbens bridgebibliotek inköps bokserien ”Modern Standard”

KM par: Stig Strand – Bo Jacobsson.

KM fyrmannaställdes in på grund av för få intresserade.

Ivar Åhlén – Åke Ling vann Långdansen i Fagersta och en tävling i Avesta. Ingen representation i något seriespel.

 

1994

Bengt Nyfjäll ordförande, Ulf Norin sekreterare, Lars Andersson kassör, Olle Eklund mästarpoäng, Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

15.288 kr i kassan

23 medlemmar

Spelavgift: 20:-.

Årsavgift: 150 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund.

Klubben firar 50-års jubileum med en arrangerad silverbarometer

KM par: Marianne Ling – Bo Jacobsson.

KM fyrmannaställdes in på grund av för få intresserade.

Ivar Åhlén vann sommartävlingen.

Bo Jakobsson arrangerade en nybörjarkurs med 8 – 9 deltagare.

 

1995

Bengt Nyfjäll ordförande, Ulf Norin sekreterare, Lars Andersson kassör, Olle Eklund mästarpoäng, Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Flera nybörjarkurser under ledning av Bo Jacobsson

17.016 kr i kassan

22 medlemmar

Spelavgift: 20:-.

Årsavgift: 160 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund.

KM par: Marianne Ling – Wivi Ersryd.

KM fyrmannaställdes in på grund av för få intresserade.

Ivar Åhlén – Åke Ling vann Bruksringen och 2:a i Enaträffen, Enköping.


 

1996

Bengt Nyfjäll ordförande, Ulf Norin sekreterare, Lars Andersson kassör, Olle Eklund mästarpoäng, Ivar Åhlén tävlingsledare, materialförvaltare. Lars Nordin och Erik Pettersson suppleanter.

Flera nybörjarkurser under ledning av Bo Jacobsson

22 medlemmar

Spelavgift: 20:-.

Årsavgift: 160 kr. Hela summan till Sveriges Bridgeförbund och Mälardalens Bridgeförbund.

KM par: Gunde Bergius – Olle Eklund.

KM fyrmannaställdes in på grund av för få intresserade.

Klubben arrangerade Bruksringen den 10 mars. Ivar Åhlén – Åke Ling bästa Salapar 3:a. Fagersta vann och Sala 4:a

Bo Jacobsson arrangerar nybörjarkurser med i genomsnitt 25 deltagare. Bridgeförbundets nybörjarmaterial TRAPPAN har använts.

Ivar Åhlén vann sommartävlingen på 328,4 %.

 

1997

Wivi Ersryd ordförande, Tommy Modin sekreterare, Lars Andersson kassör, Ingemar Stenqvist, Bo Östlund, Bo Jacobsson.

Flera nybörjarkurser under ledning av Bo Jacobsson

22 medlemmar

Spelavgift: 20:-.

Årsavgift: Varje medlem skall själv betala in årsavgiften 190 kr till Sveriges Bridgeförbund.

KM par:

KM fyrmannaställdes in på grund av för få intresserade.

 

1998

Wivi Ersryd ordförande, Tommy Modin sekreterare, Lars Andersson kassör, Ingemar Stenqvist, Bo Östlund, Bo Jacobsson.

Flera nybörjarkurser under ledning av Bo Jacobsson

Spelavgift: 20:-.

Årsavgift: Varje medlem skall själv betala in årsavgiften 190 kr till Sveriges Bridgeförbund.

 

 

1999

Wivi Ersryd ordförande, Ingela Högbom sekreterare, Lars Andersson kassör, Ingemar Stenqvist, Bo Östlund tävlingsansvarig, Bo Jacobsson.

Nybörjarkurser under ledning av Bo Jacobsson

Spelavgift: 25:-.

Årsavgift: 25 kr. Varje medlem skall själv betala in årsavgiften 190 kr till Sveriges Bridgeförbund.

KM par: Åke Ling – Erik Pettersson

Sommartävlingen vanns av Åke Ling

Bo Östlund tillverkar Sala Bs första hemsida.

 

2000

Ingemar Stenqvist ordförande, Ingela Högbom sekreterare, Lars Andersson kassör, Bo Östlund tävlingsansvarig, Bo Jacobsson, Suppleant Marianne Ling.

Nybörjarkurser under ledning av Bo Jacobsson

Spelavgift: 25:-.

Årsavgift: 25 kr. Varje medlem skall själv betala in årsavgiften 190 kr till Sveriges Bridgeförbund.

KM par: Åke Ling – Erik Pettersson

Sommartävlingen vanns av Åke Ling

18 – 24 spelare under ordinarie spelkvällar.

 

2001

Ingemar Stenqvist ordförande, Ingela Högbom sekreterare, Lars Andersson kassör, Bo Östlund tävlingsansvarig, Bo Jacobsson, Suppleant Marianne Ling.

Nybörjarkurser under ledning av Bo Östlund, 6 nya spelare till klubben. särskild nybörjartävling under våren.

Spelavgift: 25:-.

Årsavgift: 25 kr. Varje medlem skall själv betala in årsavgiften 190 kr till Sveriges Bridgeförbund.

Sala BS vann Bruksringen som i år gick i Avesta. Bo Jacobsson – Bengt Carlsson 1:a, Marianne och Åke Ling 4:a och Ingela Högbom – Gunilla Hamrin 18:e.

KM par: Ove Holm – Lars Nordin

Sommartävlingen vanns av Uno Lindberg på 320,7 %.

18 – 24 spelare under ordinarie spelkvällar, totalt 1 073 starter, vilket är 187 fler än år 2000..

 

2002

Ingemar Stenqvist ordförande, Ingela Högbom sekreterare, Lars Andersson kassör, Bo Östlund tävlingsansvarig, Bo Jacobsson, Suppleant Marianne Ling.

Nybörjarkurser under ledning av Bo Östlund, 6 nya spelare till klubben. Särskild nybörjartävling under våren.

Spelavgift: 30:-.

Årsavgift: 40 kr. Varje medlem skall själv betala in årsavgiften till Sveriges Bridgeförbund.

KM par: Bo Jacobsson – Bengt Carlsson

Sommartävlingen, vanns av Åke Ling på 323,90 %.

20 - 28 spelare under ordinarie spelkvällar, totalt 1 140 starter, vilket är cirka 50 fler än år 2001.

 

2003

Ingemar Stenqvist ordförande, Ingela Högbom sekreterare, Lars Andersson kassör, Bo Östlund tävlingsansvarig, Bo Jacobsson, Suppleant Marianne Ling.

Spelavgift: 30:-.

Årsavgift: 40 kr. Varje medlem skall själv betala in årsavgiften till Sveriges Bridgeförbund.

KM par: Marianne och Åke Ling

Sommartävlingen: Bengt Carlsson 314,73 %.

20 - 28 spelare under ordinarie spelkvällar, totalt cirka 1 220 starter, vilket är cirka 80 fler än år 2002. Klubben har inköpt 8 nya spelbord och diverse materiel.

 

2004

Ingemar Stenqvist ordförande, Ingela Högbom sekreterare, Lars Andersson kassör, Bo Östlund tävlingsansvarig, Bo Jacobsson, Suppleant Marianne Ling.

Spelavgift: 30:-.

Årsavgift: 40 kr. Varje medlem skall själv betala in årsavgiften till Sveriges Bridgeförbund.

KM par: Bengt Carlsson – Bo Jacobsson

Sommartävlingen: Bo Östlund 311,90 %.

Klubben arrangerade Bruksringen den 27 mars 2004 och blev trea av åtta deltagande lag. Bo Jacobsson – Bengt Carlsson 2: a, Bengt Nyfjäll – Lars Nordin 7: a,

Bo Östlund – Uno Lindberg 20: a.

60-års jubileum firades den 13 november med mat och kaffe. Blommor delades ut till hedersmedlemmen Greta Lindström. Bengt Nyfjäll som lagt ner mycket arbete på Sala BS historia mellan 1944 –2004 hade tryck upp foldrar till medlemmarna som jubileumsminne. Tillställningen avslutades med en partävling som vanns av Ulf Norin och Lars Johansson.

 

 

greta001

Greta Lindström – 60 år med bridgen

     Spelkvällen den 20 september 2004 vinner Greta och hennes partner

     Ulla Hultcrantz partävlingen

 

 

styr001

”Styrelsebridge” den 20 september 2004.

Från vänster: Gunilla Hamrin, Ingemar Stenqvist ordförande, Ingela Högbom sekreterare, Lars Andersson kassör.

 

 

 

Det första protokollet i Sala Bridgesällskap

protokoll1

protokoll2

 

2005

ordförande: Ingemar Stenkvist, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, sekreterare: Ingela Högbom, ledamot: Bo Jacobsson, ledamot: Ulf Norin, suppleant: Marianne Ling

Bordsavgift: 30 kr

Årsavgift: 40 kr  Sala BS suventionerar medlemsavgifterna till Svensk Bridge

Bruksringen arrangerades av Fagersta BK som dessutom vann tävlingen. Salalaget kom på 8:e plats och bestod av Ingela Högbom – Jonny Kullberg, Lars Andersson – Ingemar Stenkvist och Bo Jacobsson – Uno Lindberg.

Sommartävling vanns av Bengt Karlsson på 312,62%

KM vanns Lars Johansson – Ulf Norin.

Vårslaget vanns av Bengt Nyfjäll och Lars Nordin.

Höstleken vanns av Marianne Ling och Göta Ericsson.

Sommartävling  vanns av Bengt Karlsson på 312,62%

Spelarantalet har under ordinarie spelkvällar varit ca 22-26 st.

Mästarpoängen administreras via ruter.

Medlemsantalet är enligt Svensk Bridge 35 st.

 

2006

ordförande: Ingemar Stenkvist, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig Bo Östlund, ledamot: Ulf Norin, ledamot: Bo Jacobsson, ersättare: Marianne Ling

Bordsavgift: 40 kr

Årsavgift: 40 kr  Sala BS subventionerar medlemsavgifterna till Svensk Bridge

Bruksringen arrangerades av Köpings BS som dessutom vann tävlingen. Salalaget kom på 8:e plats och bestod av Tord Ramsell – Göta Ericsson, Lars Andersson – Ingemar Stenkvist och Bo Jacobsson – Bengt Karlsson.

Sommartävling vanns av Ulf Norin på 249 poäng

KM  vanns Bengt Nyfjäll och Lars Nordin

Vårslaget vanns av Tord Ramsell och Erik Torssander.

Höstleken vanns av Bo Östlund och Uno Lindberg.

Spelarantalet har under ordinarie spelkväller varit snitt ca 23 st.

Medlemsantalet är enligt Svensk Bridge 37 st.

 

2007

ordförande: Ingemar Stenkvist, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör: Bo Östlund, ledamot: Ulf Norin, ledamot: Bo Jacobsson, ersättare: Marianne Ling

Bordsavgift: 40 kr

Årsavgift: Höjs till 70 kr pga. ständiga underskott.  Sala BS subventionerar medlemsavgifterna till Svensk Bridge

Bruksringen arrangerades av Arboga BK. Folkare BK vann tävlingen på 1633,8 poäng. Salalaget kom sexa på 1449,2 poäng som bestod av Egon Nordström – Manfred Eskilsson, Lars Andersson – Ingemar Stenkvist och Bo Jacobsson – Bengt Karlsson.

Uno Lindberg och Lars Andersson delade förstaplatsen i Sommartävlingen på 248 poäng.

KM vanns Stefan Persson och Robert Fahlström.

Spelarantalet har under ordinarie spelkvällar varit snitt ca 21 st.

Medlemsantalet är enligt Svensk Bridge 40 st.

Årsmötet fastställde att inga fler flerkvällarstävlingar ska spelas förutom tvåkvällar-tävlingarna, KM, kvalet till Bruksringen och sommartävlingen som pågår c:a tretton kvällar.

Styrelsen/Tävlingsledningen uppmanar medlemmarna att gå TL och ruterkursen.

Årsmötet fastställde att tjugotvå brickor ska spelas vid tävlingar som har tvåbrickors-ronder

Ett bridgebibliotek införskaffades.

 

2008

ordförande: Ingemar Stenkvist, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör: Bo Östlund, ledamot: Ulf Norin, ledamot: Bo Jacobsson, ersättare: Marianne Ling

Bordsavgift: 40 kr

Årsavgift: 70 kr  Sala BS subventionerar medlemsavgifterna till Svensk Bridge

Bruksringen som arrangerades av Fagersta BS. Grangärde BS vann tävlingen på 1718 poäng. Salalaget kom åtta på 1303 poäng som bestod av Kjell Stenkvist – Robert Haglund, Lars Andersson – Ingemar Stenkvist och Tord Ramsell – Erik Torssander.

Bengt Karlsson och Bo Östlund delade förstaplatsen i Sommartävlingen på 250 poäng.

KM vanns Lars Andersson och Ingemar Stenkvist.

Spelarantalet under ordinarie spelkvällar varit snitt ca 22 s

Medlemsantalet är enligt Svensk Bridge 48 st.

Mikael Lindberg och Bo Östlund tävlingsledar-kursen TL-1. Styrelsen har äskat medel hos Mälardalens BF för kursen.

 

2009

ordförande: Ingemar Stenkvist, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, ledamot: Ulf Norin, ledamot: Bo Jacobsson, ersättare: Marianne Ling

Bordsavgift: 40 kr

Årsavgift: Höjs till 100 kr pga. ständiga underskott. Sala BS subventionerar medlemsavgifterna till Svensk Bridge

Bruksringen som arrangerades av Folkare BK. LudvikaBygdens BK vann tävlingen på 1706 poäng. Salalaget kom åtta på 1381 poäng som bestod av Mikael Lindberg – Bo Östlund, Lars Andersson – Göta Ericsson och Tord Ramsell – Jonny Kullberg.

Mikael Lindberg, Lars Johansson och Ulf Norin delade förstaplatsen i Sommartävlingen på 598 poäng.

KM vanns av Lars Johansson och Ulf Norin

Bo Östlund  har hållit en nybörjarkurs i tävlingsbridge med sexton deltagare.

Spelarantalet under ordinarie spelkvällar varit snitt ca 20 st.

Medlemsantalet är enligt Svensk Bridge 63 st.

Det är svårt att få ihop lag till de årliga Bruksringen tävlingarna så styrelsen begärde in förslag från medlemmarna i vilken utsträckning föreningen ska delta. Inget förslag lades fram till styrelsen, varpå det beslutades att Sala BS inte längre deltar i Bruksringen.

Föreningen fick en oväntad inkomst i form av ett äskat utbildningsbidrag från Mälardalens Bridgeförbund.

 

2010

ordförande: Ingemar Stenkvist, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, ledamot: Ulf Norin, ledamot: Bo Jacobsson, ersättare: Marianne Ling.

Bordsavgift: 40 kr.

Årsavgift: 70 kr  Sala BS suventionerar medlemsavgifterna till Svensk Bridge.

Rolf Lindfors vann Sommartävlingen på 593 poäng.

KM vanns av Tord Ramsell och Erik Torssander.

Spelarantalet under ordinarie spelkväller varit snitt ca 28 st.

Medlemsantalet är enligt Svensk Bridge 65 st.

Styrelsen/Tävlingsledningen uppmanar medlemmarna att gå TL/Bridgelärare och ruterkursen. Ingen anmälde sig till någon av kurserna.

Sala BS får ett eget domännamn (www. salabs.se). En begagnad dator inhandlas pga. hårddiskkrasch samt en skrivare.

Ett extra medlemsmöte anordnas.

Föreningen har dragits med ständigt årliga underskott sen 2005 och tillsvidare får medlemmen själv betala förbundsavgiften.

Föreningen flyttar sin verksamhet till Rådhusgatan första januari 2011 och 40 begagnade stolar inhandlas.

I det ansträngda ekonomiska läge som uppstått sponsrade följande medlemmar medel för att hjälpa upp ekonomin. Jan Boås, Siw Frank och Mats Holm.

 

2011

ordförande: Ingemar Stenkvist, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, övriga ledamöter: Ulf Norin, Bo Jacobsson och Grethe Svendsen

Bordsavgift: 40 kr.

Medlemsavgift: 300 kr. per år. Avgift till förbund och distrikt ingår.

Kristina Pettersson vann Boåsserien som sponsrades av Jan Boås

(JANNES GODSTRANSPORTER)

Bo Jacobsson tillsammans med Lars Wiberg vann Geréns tvåkvällarstävling som sponsrades av Siw Frank (GERÉNS MEKANISKA)

Stefan Person vann Sommartävlingen.

KM vanns av Rolf Lindfors och Anders Dahlström.

Spelarantalet under året har varit snitt ca 28 st. per tävling.

Medlemsantalet enligt Svensk Bridge är 53 st.

SHE sponsrade med 2000 kr.

Sala Sparbank sponsrade med ett bankgiroavgift.

Styrelsen/Tävlingsledningen uppmanar medlemmarna att gå TL/Bridgelärare och ruterkursen. Tre medlemmar genomförde TL kurserna.

Tio begagnade fällbord inhandlades till verksamheten.

 

2012

ordförande: Lars Wiberg, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, övriga ledamöter: Kerstin Dahlström, Bo Jacobsson och Grethe Svendsen

Bordsavgift: 50 kr.

Medlemsavgift: 300 kr. per år. Avgift till förbund och distrikt ingår.

Bo Östlund tillsammans med Ulf Norin vann Geréns serien som sponsrades av Siw Frank (GERÉNS MEKANISKA)

Bernt Hällström och Bo Östlund vann Sommartävlingen.

KM vanns av Anders Dahlström-Stellan Ersryd och Ulf Norin-Bo Östlund.

Spelarantalet under året har varit snitt ca 23 st. per tävling.

Medlemsantalet enligt Svensk Bridge är 48 st.

SHE sponsrade med 2000 kr.

Sala Sparbank sponsrade med ett bankgiroavgift.

Styrelsen/Tävlingsledningen uppmanar medlemmarna att gå TL/Bridgelärare och ruterkursen. En medlem genomförde kurserna.

Bridgemate med tillbehör och skärm inhandlades till verksamheten.

 

2013

ordförande: Lars Wiberg, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, övriga ledamöter: Kerstin Dahlström, Stefan Persson och Grethe Svendsen

Bo Östlund  har hållit en nybörjarkurs i tävlingsbridge med sexton deltagare.

Bordsavgift: 50 kr.

Medlemsavgift: 300 kr. per år. Avgift till förbund och distrikt ingår.

Marianne Ling och Bernt Hällström vann Geréns serien som sponsrades av Siw Frank (GERÉNS MEKANISKA)

Astha Berglöf vann Sommartävlingen.

Ulf Norin-Bo Östlund vann KM.

Anders Dahlström och Torkel Winbladh vann Klöverträffen.

Spelarantalet under året har varit snitt ca 25,4 st. per tävling.

Medlemsantalet enligt Svensk Bridge är 60 st.

SHE sponsrade med 2000 kr.

Sala Sparbank sponsrade med bankgiroavgift.

Styrelsen/Tävlingsledningen uppmanar medlemmarna att gå TL/Bridgelärare/Bridgemate och Ruterkursen. Två medlemmar genomförde kurserna.

 

2014

ordförande: Lars Wiberg, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, övriga ledamöter: Kerstin Dahlström, Stefan Persson och Grethe Svendsen

Bordsavgift: 50 kr.

Medlemsavgift: 300 kr. per år. Avgift till förbund och distrikt ingår.

Stefan Persson och Bengt Nyfjäll vann Geréns serien som sponsrades av
Siw Frank (GERÉNS MEKANISKA)

Anette Hedbom vann Sommartävlingen.

Marianne Ling och Bernt Hällström vann KM.

Ingela Högbom och Gunilla Hamrin vann Klöverträffen.

Spelarantalet under året har varit snitt ca 27 st. per tävling.

Medlemsantalet enligt Svensk Bridge är 48 st.

SHE sponsrade med 2000 kr.

Sala Sparbank sponsrade med bankgiroavgift.

70-års jubileum firades den 11 oktober med mat och kaffe. Tillställningen avslutades med en partävling som vanns av Ulf Norin och Bengt Nyfjäll.

Styrelsen/Tävlingsledningen uppmanar medlemmarna att gå TL/Bridgelärare/Bridgemate och Ruterkursen, ingen anmälde sig.

 

2015

ordförande: Lars Wiberg, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, övriga ledamöter: Kerstin Dahlström, Stefan Persson och Grethe Svendsen

Bo Östlund  har hållit en nybörjarkurs i tävlingsbridge med sexton deltagare.

Bordsavgift: 50 kr.

Medlemsavgift: 300 kr. per år. Avgift till förbund och distrikt ingår.

Ulf Norin och Bo Östlund vann Geréns serien som sponsrades av
Siw Frank (GERÉNS MEKANISKA)

Gunilla Hamrin vann Sommartävlingen (HCP)

Bernt Hällström och Åke Lindqvist Sommartävlingen (SCRATCH)

Per-Åke Pettersson och Anders Pettersson vann KM.

Ingela Högbom och Gunilla Hamrin vann Klöverträffen.

Spelarantalet under året har varit snitt ca 34 st. per tävling måndagar.

Spelarantalet under året har varit snitt ca 14 st. per tävling torsdagar.

Medlemsantalet enligt Svensk Bridge är 64 st.

SHE sponsrade med 2000 kr.

Sala Sparbank sponsrade med bankgiroavgift.

Styrelsen/Tävlingsledningen uppmanar medlemmarna att gå TL/Bridgelärare/Bridgemate och Ruterkursen, ingen anmälde sig. Bo Östlund utbildade internt på begäran ruter/bridgemate och TL funktionärer under våren 2015. Angående TL Brons/Silver och Bridgelärare utbildning fanns inget intresse.

Nio stolar, tre bord, två bridgemate och skrapskydd till stolar köptes in till verksamheten.

 

2016

ordförande: Lars Wiberg, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, övriga ledamöter: Kerstin Dahlström, Stefan Persson och Grethe Svendsen

Bo Östlund  har hållit en nybörjarkurs i tävlingsbridge med sexton deltagare.

Bordsavgift: 50 kr.

Medlemsavgift: 300 kr. per år. Avgift till förbund och distrikt ingår.

Ulf Norin och Bo Östlund vann Geréns serien som sponsrades av
Siw Frank (GERÉNS MEKANISKA)

Marja Norgren och Johan Karlsson vann Sommartävlingen (HCP)

Bernt Hällström Sommartävlingen (SCRATCH)

Bo Östlund och Ulf Norin vann KM.

Spelarantalet under året har varit snitt ca 31 st. per tävling måndagar.

Spelarantalet under året har varit snitt ca 14 st. per tävling torsdagar som lades ner p.g.a. bristande intresse.

Medlemsantalet enligt Svensk Bridge är 57 st.

SHE sponsrade med 2000 kr.

Sala Sparbank sponsrade med bankgiroavgift.

Rulles Färg sponsrade med handukar.

Styrelsen/Tävlingsledningen uppmanar medlemmarna att gå TL/Bridgelärare/Bridgemate och Ruterkursen, ingen anmälde sig. Angående TL Brons/Silver och Bridgelärare utbildning fanns inget intresse.

 

2017

ordförande: Lars Wiberg, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, övriga ledamöter: Kerstin Dahlström, Stefan Persson och Grethe Svendsen

Bordsavgift: 50 kr.

Medlemsavgift: 300 kr. per år. Avgift till förbund och distrikt ingår.

Mats Pettersson och Anders Pettersson vann Geréns serien som sponsrades av
Siw Frank (GERÉNS MEKANISKA)

Johan Karlsson vann Sommartävlingen (HCP och SCRATCH)

Anders Dahlström och Mikael Lindberg vann KM

Spelarantalet under året har varit snitt ca 39 st. per tävling.

Medlemsantalet enligt Svensk Bridge är 72 st.

SHE sponsrade med 2000 kr.

Sala Sparbank sponsrade med bankgiroavgift.

Rulles Färg sponsrade med handukar.

Styrelsen/Tävlingsledningen uppmanar medlemmarna att gå TL/Bridgelärare/Bridgemate och Ruterkursen, ingen anmälde sig. Angående TL Brons/Silver och Bridgelärare utbildning fanns inget intresse. Endast två medlemmar deltog  i distriktets informationträff för tävlingsledare.

 

2018

ordförande: Lars Wiberg, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, övriga ledamöter: Kerstin Dahlström, Stefan Persson och Grethe Svendsen

Bordsavgift: 50 kr.

Medlemsavgift: 300 kr. per år. Avgift till förbund och distrikt ingår.

Tord Ramsell och Erik Torssander vann Geréns serien som sponsrades av
Siw Frank (GERÉNS MEKANISKA)

Johan Karlsson vann Sommartävlingen (HCP och SCRATCH)

Grethe Svendsen och Tord Cedervång vann KM

Spelarantalet under året har varit snitt ca 39 st. per tävling.

Medlemsantalet enligt Svensk Bridge är 63 st.

SHE sponsrade med 2000 kr.

Sala Sparbank sponsrade med bankgiroavgift.

Rulles Färg sponsrade med handukar.

Styrelsen/Tävlingsledningen uppmanar medlemmarna att gå TL/Bridgelärare/Bridgemate och Ruterkursen, ingen anmälde sig. TL 2 Silver utbildning fanns inget intresse. En medlem deltog  i distriktets informationträff för tävlingsledare. En medlem deltog i rekryteringsträffen.

 

2019

ordförande: Lars Wiberg, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, övriga ledamöter: Kerstin Dahlström, Therese Cedervång och Grethe Svendsen

Bordsavgift: 50 kr.

Medlemsavgift: 300 kr. per år. Avgift till förbund och distrikt ingår.

Johan Karlsson och Anders Dahlström vann Geréns serien som sponsrades av
Siw Frank (GERÉNS MEKANISKA)

Mikael Forsberg vann Sommartävlingen HCP och Rolf Lindfors SCRATCH)

Bo Östlund och Ulf Norin vann KM

Spelarantalet under året har varit snitt ca 35 st. per tävling.

Medlemsantalet enligt Svensk Bridge är 61 st.

SHE sponsrade med 2000 kr.

Sala Sparbank sponsrade med bankgiroavgift.

Rulles Färg sponsrade med handukar.

Styrelsen/Tävlingsledningen uppmanar medlemmarna att gå TL/Bridgelärare/Bridgemate och Ruterkursen. En medlem deltog TL-seminariet. En medlem deltog i TL 1 Brons.

 

2020

ordförande: Lars Wiberg, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, övriga ledamöter: Kerstin Dahlström, Therese Cedervång och Grethe Svendsen

Bordsavgift: 50 kr.

Medlemsavgift: 400 kr. per år. Avgift till förbund och distrikt ingår.

Tio tävlingar genomfördes innan det stängdes p.g.a. Covid-19

Spelarantalet under året har varit snitt ca 40 st. per tävling.

Medlemsantalet enligt Svensk Bridge är 71 st.

SHE sponsrade med 2000 kr.

Sala Sparbank sponsrade med bankgiroavgift.

Rulles Färg sponsrade med handukar.

Styrelsen/Tävlingsledningen uppmanar medlemmarna att gå TL/Bridgelärare/Bridgemate och Ruterkursen.

 

2021

ordförande: Lars Wiberg, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, övriga ledamöter: Kerstin Dahlström, Therese Cedervång och Grethe Svendsen

Bordsavgift: 50 kr.

Medlemsavgift: 400 kr. per år. Avgift till förbund och distrikt ingår.

Tävlingarna startade  6/9 eftar Covid-19 uppehållet.

Spelarantalet under året har varit snitt ca 40 st. per tävling.

Medlemsantalet enligt Svensk Bridge är 68 st.

SHE sponsrade med 2000 kr.

Sala Sparbank sponsrade med bankgiroavgift.

Rulles Färg sponsrade med handukar.

Två medlemmar deltog i Ruterkursen. som anordnats av Sveriges Bridgeförbund.

 

2022

ordförande: Lars Wiberg, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, övriga ledamöter: Kerstin Dahlström, Therese Cedervång och Tord Cedervång

Bordsavgift: 50 kr.

Medlemsavgift: 400 kr. per år. Avgift till förbund och distrikt ingår.

Spelarantalet under året har varit snitt ca 36 st. per tävling.

Medlemsantalet enligt Svensk Bridge är 61 st.

SHE sponsrade med 4000 kr.

Sala Sparbank sponsrade med bankgiroavgift.

Rulles Färg sponsrade med handukar.

Två medlemmar deltog i Ruterkursen. som anordnats av Sveriges Bridgeförbund.

 

2024

ordförande: Lars Wiberg, sekreterare: Jonny Kullberg, kassör/tävlingsansvarig: Bo Östlund, övriga ledamöter: Kristina Pettersson, Therese Cedervång och Tord Cedervång

Bordsavgift: 50 kr.

Medlemsavgift: 400 kr. per år. Avgift till förbund och distrikt ingår.

Spelarantalet under året har varit snitt ca 35 st. per tävling.

Medlemsantalet enligt Svensk Bridge är 58 st.

Sala Sparbank sponsrade med bankgiroavgift.

Rulles Färg sponsrade med handukar.

Tre medlemmar deltog i Ruterkursen. som anordnats av Sveriges Bridgeförbund.

 

<<Till startsidan